INTERVENŢII ILEGALE

ANEXA Nr. IV la regulament

Extras din Legea nr. 241/2006 din 22/06/2006

CAPITOLUL VI

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 37. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă,

contravenţională sau penală a celor vinovaţi, după caz.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul

furnizor/prestator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care acesta nu

furnizează/prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă aprobaţi, prin:

a) penalizarea acestuia pentru nerespectarea angajamentelor asumate, la valori

corespunzătoare prejudiciilor produse utilizatorilor, precum şi la nivelul necesar descurajării

operatorului de a menţine deficienţele constatate; penalizările vor fi prevăzute în regulamentele

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) propunerea, înaintată către A.N.R.S.C., de retragere/suspendare a licenţei de operare;

c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii.

Art. 38. – (1) Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la

100.000 lei următoarele fapte:

a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a

localităţilor;

b) nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de

alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie

sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea

marcajelor care semnalizează aceste zone.

(2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a

altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de

canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea sistemelor de

alimentare cu apă şi de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin

amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor,

conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.

(3) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează

cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea

autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de

atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz; b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare

cu apă şi de canalizare fără respectarea procedurilor de atribuire specifice tipului de contract de

delegare a gestiunii adoptat;

c) darea în administrare, de către primar, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

unui furnizor/prestator fără licenţă de operare, respectiv încheierea contractului de delegare a

gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă de operare.

(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează

cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului

b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de

măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în

administrarea sa;

c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de

măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru

executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

d) orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului

public de alimentare cu apă şi de canalizare;

e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de

racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;

f) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de

preepurare, în scopul efectuării controlului.

(5) Consiliile locale vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (3)

şi (4) care constituie contravenţii în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 39. – (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute în prezenta lege, se

completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art.

28.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de

către persoane împuternicite de ministrul mediului şi gospodăririi apelor, de ministrul

administraţiei şi internelor, de preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii consiliilor judeţene, de

primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor lor.

Extras din Legea nr. 51/2006

din 08/03/2006

CAPITOLUL VI

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 45. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă,

contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 46. – Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin otrăvirea în masă,

provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apă, deteriorarea gravă sau distrugerea totală oriparţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi

publice este considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 47. – (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se

sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de

măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru

executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor

furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la

nivel de apartament;

c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de

branşare/racordare eliberat de operator;

d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;

e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a

dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.

(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu

amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de

măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în

administrarea sa;

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi

impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic

şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale

de reglementare competente;

c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi

a debitelor restante.

(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu

amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale, inclusiv a

regulamentelui serviciilor, aprobat de autoritatea administrativ teritorială competentă, precum şi

nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;

(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu

amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile

prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi

obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatori fără licenţă eliberată

potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;

d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei

publice locale, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;

e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi

şi a legislaţiei specifice fiecărui serviciu; f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de

utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de

protecţia mediului, adoptate potrivit legii;

(5) Consiliile locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili, potrivit

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările

ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenţii în

domeniul serviciilor de utilităţi publice.

Art. 48. – (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor

se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ai

ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului,

ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai

primarilor, după caz, conform competenţelor stabilite în prezenta lege.

(2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 47, reprezentanţii împuterniciţi

prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi,

la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să

execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la

dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice

furnizat/prestat.

(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.

(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 47 şi la alin. (1)-(3) ale prezentului

articol, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia

prevederilor art. 28.

Sari la conținut