Legislaţie - Solceta S.A.

Autoritatea Nat. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunala

Ordin nr. 65/2007 din 28/02/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 20/03/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare

Avand in vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (2) lit. e) si ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006,
in temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala – A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, Jeanina Preda

Bucuresti, 28 februarie 2007. Nr. 65.

ANEXĂ

METODOLOGIE de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare

Autoritatea Nat. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunala

 

 
Ordin nr. 88/2007

 

din 20/03/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15/05/2007

 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 

 
    Avand in vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, si ale art. 6 si 40 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006,
    in temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala – A.N.R.S.C.*) nr. 373/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    ___________
   *) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, incepand cu data de 21 martie 2007, denumirea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala va fi Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.).

 

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala emite urmatorul ordin:

 

   Art. 1. – Se aproba Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prevazut in anexa**) care face parte integranta din prezentul ordin.
    ___________
   **) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

   Art. 2. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin.
   Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala,
Jeanina Preda

 

    Bucuresti, 20 martie 2007.
    Nr. 88.

 

   ANEXĂ 
    REGULAMENT-CADRU
Parlamentul Romaniei

 

 
Lege nr. 230/2007

din 06/07/2007
Versiune actualizata la data de 23/07/2010

privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 
 

 

    ___________
@Text actualizat la data de 23.07.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 175/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 20/07/2010.
 
    ___________
@Pus in aplicare prin:
– Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008.
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale, definitii

 

   Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv in cazul celor care au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
   Art. 2. – In conditiile art. 1, datorita starii de indiviziune fortata, proprietarii au obligatia sa ia masuri cu privire la drepturile si obligatiile comune ce le revin tuturor asupra proprietatii comune. In acest scop, proprietarii se pot asocia in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.
   
Punere in aplicare Art. 2. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 2. –
(1) In scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari.
(2) Asociatia de proprietari este forma de asociere autonoma, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritatii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, infiintata in conditiile prevazute de lege.
(3) Pentru promovarea valorilor civice ale democratiei si statului de drept si pentru reprezentarea la nivel local si national, asociatiile de proprietari se pot asocia in federatii, uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din municipii, orase sau judete, respectiv la nivel national, in conditiile prevazute de lege.
Art. 3. –
Proprietarii din asociatiile de locatari din cladirile ale caror apartamente au fost dobandite in proprietate in conditiile legii si care nu s-au organizat in asociatii de proprietari vor lua masurile prevazute de prezentele norme metodologice pentru constituirea in asociatii de proprietari, potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007.
   Art. 3. – In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) cladire-bloc de locuinte-condominiu – proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;
   b) proprietate individuala – apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese in prezenta lege sau in acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietati individuale dintr-un condominiu trebuie considerat in acelasi mod ca si dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;
   c) proprietate comuna – toate partile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
   d) proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata – cel putin o instalatie pe verticala care alimenteaza in comun tronsoane ori scari sau parti de constructie comune tronsoanelor ori scarilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca pozitie si suprafata;
   e) cota-parte indiviza – cota-parte de proprietate care ii revine fiecarei proprietati individuale din proprietatea comuna si este egala cu raportul dintre suprafata utila a proprietatii individuale si totalul suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor individuale;
   f) proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament, intr-un condominiu;
   g) asociatie de proprietari – forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu;
   h) acord de asociere – actul care consfinteste decizia proprietarilor de a se asocia;
   i) cheltuieli ale asociatiei de proprietari – cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei care sunt legate de exploatarea, reparatia ori intretinerea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sunt facturate individual catre proprietatile individuale;
   j) cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari – suma corespunzatoare din cheltuielile asociatiei, pe care fiecare proprietar este obligat sa o plateasca lunar;
   k) atestat – actul care dovedeste calitatea de administrator de imobil.

 

   
CAPITOLUL II
  Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari

 

   Art. 4. – (1) Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.
   (2) Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz.
   Art. 5. – (1) Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.
   (2) In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in conditiile in care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata.
   (3) Daca este cazul, asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire isi reglementeaza intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexa la acordul de asociere.
   
Punere in aplicare Art. 5. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 4. –
Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Tabelul nominal, anexa la acordul de asociere, va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele: numele si prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data exprimarii vointei de asociere si semnatura.
Art. 5. –
(1) In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in conditiile in care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata.
(2) Asociatiile de proprietari la nivel de scari sau tronsoane de cladire se pot constitui prin hotarare a adunarii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiva a partilor de proprietate comuna care se preiau in administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua sa ramana in sarcina tuturor coproprietarilor.
(3) Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeaza si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite in cladire, pe scara sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcarii tehnice a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune, precum si la modalitatea acestei defalcari/repartizari. Daca este necesar, se solicita avizul furnizorilor de servicii implicati cu privire la posibilitatile tehnice de furnizare independenta a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari, precum si pentru realizarea bransamentelor.
Art. 6. –
(1) Anterior adunarii generale de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata, vor hotari si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire. Hotararea proprietarilor se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toti cei prezenti.
(2) Cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru adunarea generala de constituire proprietarii se convoaca prin afisare intr-un loc vizibil.
(3) Adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari este legal intrunita in cvorumul prevazut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007.
(4) Acordul privind infiintarea asociatiei de proprietari se obtine cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul cladirii, scarii sau tronsonului respectiv, dupa caz.
(5) Daca nu este intrunit cvorumul prevazut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, o noua convocare va avea loc, dupa cel putin 5 zile de la data primei convocari. In cazul in care nici la a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, dupa cel putin 5 zile de la data celei de-a doua convocari. Dupa a treia convocare a adunarii generale de constituire, acordul de asociere se considera realizat, sub conditia exprimarii vointei de asociere, consemnata in tabelul nominal, anexa la acordul de asociere, a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor.
(6) In adunarea generala de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire la:
a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c) mijloacele materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; structura veniturilor si a cheltuielilor;
d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatiile contractuale, penalizarile, cazurile de urgenta in care se permite accesul in apartament sau in spatiul sau al unui delegat al asociatiei.
i) posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfasura serviciul de administrare si in care pot fi pastrate in siguranta documentele asociatiei.
Art. 7. –
(1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal al adunarii generale de constituire, intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul.
(2) Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti, consimtamantul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (1), in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 6.
(3) In cazul in care un proprietar se afla in imposibilitatea de a semna, se va consemna ca acesta si-a dat consimtamantul si se va face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.
   
Punere in aplicare Art. 5. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 10. –
Inscrierea in cartea funciara a proprietatii individuale si a condominiului se face potrivit dispozitiilor legale in materie.
Art. 11. –
Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea judecatorului-delegat sau orice alt document legal acordat la infiintare si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele care emana de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.
   Art. 6. – (1) Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
   (2) Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza prezentei legi.
   (3) Acordul de asociere trebuie sa contina:
   a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
   b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;
   c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;
   d) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
   e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.
   (4) Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.
   (5) Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie.
   (6) Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.
   
Punere in aplicare Art. 6. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 8. –
(1) Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
(2) Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza Legii nr. 230/2007.
(3) Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;
d) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.
(4) Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.
(5) Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie.
(6) Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.
   Art. 7. – Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de constituire se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati.
   
Punere in aplicare Art. 7. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 9. –
Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de constituire si care nu si-au dat consimtamantul in conditiile prevazute la art. 7 se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati. Proprietarul din condominiu solicita sa devina membru al asociatiei de proprietari prin semnarea unui act aditional la acordul de asociere, fara alte formalitati.
   Art. 8. – (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
   (2) Orice modificare sau completare se inregistreaza la judecatoria care a emis incheierea judecatoreasca de infiintare, fara alte formalitati.

 

   
CAPITOLUL III
  Drepturile si obligatiile proprietarilor

 

   Art. 9. – Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a proprietarilor, sa isi inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana in cauza trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
   
Punere in aplicare Art. 9. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 12. –
Proprietarii membri ai asociatiei, pe langa drepturile si indatoririle prevazute in statutul asociatiei de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii:
A. Drepturi:
a) sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a asociatiei de proprietari;
b) sa isi inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au capacitatea deplina de exercitiu;
c) sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, la cerere, la orice document al acesteia;
d) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 7 zile;
e) sa foloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinatiei pentru care au fost construite;
f) sa isi inchirieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si indeplinirea responsabilitatilor legate de asociatia de proprietari.
B. Obligatii:
a) sa mentina in bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celorlalti proprietari din condominiu;
b) sa accepte accesul in apartamentul sau in spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari;
c) sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;
d) sa ia masuri, in cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, dupa caz, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. In cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, conform prevederilor legale in vigoare; lucrarile de reparatii, interventii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;
e) sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei sau alte persoane care actioneaza in numele lor au provocat daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu;
f) la instrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobanditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plata catre asociatia de proprietari existente la data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante sau avand consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la proprietatea care este instrainata;
g) la dobandirea proprietatii, sa depuna in copie, la asociatie, actul de proprietate;
h) sa modifice instalatiile de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai in conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotari asupra efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat;
i) nu pot ocupa functii in comitetul executiv si in comisia de cenzori membri avand grade de rudenie, pana la gradul al 4-lea inclusiv.
   Art. 10. – Proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si au acces, la cerere, la orice document al acesteia.
   Art. 11. – (1) Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de catre autoritatea publica locala a modificarilor constructive, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale.
   (2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari.
   
Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 13. –
(1) Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de catre autoritatea publica locala a modificarilor constructiei, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale.
(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a obtine mai intai acceptul asociatiei de proprietari.
(3) Orice modificare a proprietatii individuale se va aduce la cunostinta asociatiei pentru inscrierea in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei, prin depunerea in copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de receptie si a schitelor.
(4) Unitatile care au administrat cladirile si sunt detinatoare a cartii constructiei au obligatia de a o preda asociatiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai exista, sa o reconstituie pe cheltuiala proprie.
   Art. 12. – Zidurile dintre apartamentele sau spatiile alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii si din proprietatea comuna, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective, pe baza autorizatiei de modificare a constructiei, eliberata de autoritatea publica locala si cu instiintarea asociatiei. Zidurile dintre apartamente sau spatii si proprietatea comuna care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, in baza hotararii majoritatii proprietarilor si a autorizatiei de modificare a constructiei, eliberata de autoritatea publica locala.
   Art. 13. – Veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune apartin asociatiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaza fondurile speciale ale asociatiei de proprietari pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna si nu se platesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum si cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial intr-un raport afisat la avizierul asociatiei de proprietari.
    ___________
    Art. 13. a fost modificat prin linia din Lege nr. 175/2010 incepand cu 23.07.2010.

 

   Art. 14. – Proprietarul este obligat sa mentina proprietatea sa individuala, apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in stare buna, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din condominiu.
   Art. 15. – Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul in apartamentul sau in spatiul sau al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz.
   Art. 16. – (1) Proprietarii sunt obligati sa ia masuri pentru consolidarea sau modernizarea cladirii, pentru reabilitarea termica si eficienta energetica, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.
   (2) In cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, cu sprijinul autoritatii publice locale sau centrale.
   Art. 17. – Daca proprietarul unui apartament ori spatiu sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu, respectivul proprietar sau respectiva persoana are obligatia sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.
   Art. 18. – In cazurile in care in cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica, cu buna-stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari ori chiriasi, dupa caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei sa hotarasca masurile pentru folosirea normala a cladirii, precum si plata daunelor.
   Art. 19. – In cazul spatiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun.
   Art. 20. – (1) Proprietarii care isi instraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati ca la intocmirea formelor de instrainare sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
   (2) Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea sociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata in original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari. Actele de instrainare incheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept.
   (3) In cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari, instrainarea proprietatii se poate face numai daca se introduce in contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.

 

   
CAPITOLUL IV
  Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari

 

   Art. 21. – (1) La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenti un comitet executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori, si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.
   (2) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cel putin studii medii si pot depune, daca adunarea generala a asociatiei de proprietari hotaraste astfel, intr-un cont bancar al asociatiei de proprietari, o garantie suficienta si indestulatoare, pe baza unui contract de garantie incheiat in acest sens. Cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat media anuala a totalului cheltuielilor lunare ale asociatiei.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 19. –
(1) Cenzorul sau comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea legalitatii in administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.
(2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, care trebuie sa aiba cel putin studii medii.
(3) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege comisia de cenzori, atunci adunarea generala va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.
(4) Cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
(5) Cenzorul angajat sau contractat din afara asociatiei de proprietari poate fi remunerat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
(6) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund, personal sau solidar, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
   (3) Presedintele asociatiei de proprietari este fie candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor din cadrul adunarii generale. Presedintele, in situatii deosebite, poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un vicepresedinte caruia ii poate delega atributiile sale.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 18. –
(1) Presedintele asociatiei de proprietari este fie candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor in cadrul adunarii generale.
(2) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor angajate de aceasta si isi asuma obligatii in numele acesteia.
(3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.
(4) Presedintele asociatiei de proprietari urmareste indeplinirea obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor si punerea in aplicare a deciziilor comitetului executiv.
(5) Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.
(6) Stampila asociatiei de proprietari se pastreaza si se foloseste numai de catre presedinte sau de vicepresedinte.
(7) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte, numit de presedintele asociatiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmand ca in termen de 90 de zile de la data cand s-a constatat indisponibilitatea sa fie convocata o adunare generala pentru a alege un nou presedinte.
(8) Presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe baza de contract de mandat, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.
   Art. 22. – (1) Deponentul garantiei mentionate la art. 21 alin. (2) nu poate dispune in niciun mod de suma depusa drept garantie si nici de dobanda aferenta, decat dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: aprobarea descarcarii de gestiune privind exercitiul financiar precedent de catre adunarea generala a membrilor asociatiei de proprietari, precum si incetarea efectelor delegatiei mentionate la art. 21.
   (2) In cazul in care se constata de catre reprezentantii asociatiei de proprietari sau de catre proprietarii insisi minusuri in gestiune, asociatia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului in gestiune, direct din contul bancar mentionat la art. 21 alin. (2), cu aprobarea scrisa, expresa, anterioara a adunarii generale, fara a avea nevoie de consimtamantul deponentului garantiei.
   Art. 23. – (1) Dupa adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari va avea loc cel putin o data pe an, in primul trimestru, o adunare generala a proprietarilor membri ai asociatiei. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel putin unei adunari generale a proprietarilor apartine membrilor comitetului executiv, inclusiv presedintelui asociatiei de proprietari.
   (2) Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de proprietari.
   (3) Adunarea generala ordinara se convoaca fie de presedintele asociatiei de proprietari, fie de comitetul executiv.
   (4) Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei pot fi convocate oricand de catre comitetul executiv sau de catre cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
   (5) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra oricarei adunari generale a asociatiei de proprietari, cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale. Ordinea de zi anuntata se poate completa prin hotarare a adunarii generale.
   
Punere in aplicare Art. 23. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 14. –
(1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se intrunesc in adunari generale ordinare sau extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in primul trimestru. Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
(3) Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei de proprietari pot fi convocate oricand de comitetul executiv sau de cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
(4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.
(5) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.
   Art. 24. – (1) Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal.
   (2) Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea generala va fi suspendata si reconvocata in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari.
   (3) La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.
   (4) Hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii si pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.
   Art. 25. – (1) Pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a asociatiei de proprietari, se vor avea in vedere urmatoarele:
   a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
   b) pentru hotararile cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;
   c) proprietarul poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
   d) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai multi membri absenti, daca prezinta imputernicire semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza;
   e) in cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv.
   (2) Hotararile adunarilor generale vor fi luate cu votul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata, dupa caz. In statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii, dar nu mai putin de jumatate plus unu din voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata.
   (3) In situatii exceptionale, hotararile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de proprietari, pentru probleme care ii vizeaza direct, pe baza de tabel nominal.
   (4) Hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor.
   Art. 26. – Daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.
   Art. 27. – Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
   a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
   b) adopta, modifica sau revoca hotarari;
   c) adopta si modifica bugetele de venituri si cheltuieli;
   d) mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator imobile sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;
   e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.
   
Punere in aplicare Art. 27. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 15. –
Adunarea generala a asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
b) adopta, modifica sau revoca hotarari;
c) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
d) mandateaza comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;
e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.
   Art. 28. – (1) Asociatia de proprietari poate intermedia servicii intre furnizori si proprietarii consumatori, in special cu privire la serviciile publice de utilitati, pe baza unor contracte de prestari de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat apartin, pe de o parte, furnizorului si de cealalta parte, proprietarului.
   (2) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilitati, furnizorul serviciului va actiona impotriva proprietarilor restantieri.
   (3) Serviciul de intermediere din partea asociatiei de proprietari consta in: repartizarea facturilor catre proprietari prin lista de plata lunara, incasarea si plata sumelor reprezentand contravaloarea consumului facturat, instiintarea furnizorului cu privire la debitori.
   Art. 29. – (1) Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, comitetul executiv reprezinta asociatia de proprietari in administrarea si exploatarea cladirii.
   (2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.
   Art. 30. – (1) Comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, are urmatoarele atributii:
   a) duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;
   b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea din asociatia de proprietari;
   c) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
   d) reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune;
   e) intocmeste sau propune planuri de masuri si activitati si urmareste realizarea lor;
   f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si platilor lunare;
   g) pentru scopul si activitatile asociatiei de proprietari, angajeaza si demite, incheie si reziliaza contracte;
   h) isi asuma obligatii, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
   i) initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;
   j) stabileste sistemul propriu de penalizari ale asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;
   k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
   l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
   m) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
   n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
   o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale.
   (2) Sedintele comitetului executiv sunt legal intrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
   (3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul de decizii al comitetului executiv.
   
Punere in aplicare Art. 30. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 16. –
Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, reprezinta asociatia de proprietari in administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Presedintele asociatiei de proprietari este si presedinte al comitetului executiv.
Art. 17. –
(1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;
b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;
c) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
d) reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, in conformitate cu actele normative in vigoare;
e) intocmeste sau propune planuri de masuri si activitati, conform cu responsabilitatile ce le revin, si urmareste realizarea lor;
f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si a platilor lunare;
g) pentru realizarea scopului si a activitatilor asociatiei de proprietari, angajeaza si demite personalul necesar, incheie si reziliaza contracte cu persoane fizice/juridice;
h) isi asuma obligatii, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
i) initiaza sau apara in procese, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;
j) stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;
k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
m) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale;
p) aproba lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform hotararii adunarii generale;
r) stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul in cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna; stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, conform hotararii adunarii generale;
s) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru rezolvarea acestora, conform hotararii adunarii generale;
s) ia toate masurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei in care se efectueaza reparatii la partile comune, urmand ca sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza.
(2) Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal intrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul de decizii al comitetului executiv si se afiseaza la avizier.
(4) Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia in conditiile legii.
(5) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor, remuneratiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului incadrat cu contract individual de munca sau in baza unei conventii civile de prestari de servicii, in limita bugetului aprobat de adunarea generala.
(6) Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, incheie sau reziliaza contracte in ceea ce priveste activitatea de administrare si intretinere a cladirii, a partilor comune de constructii/a instalatiilor, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, ingrijire, mecanica, instalatii etc. Angajarea personalului necesar asociatiei de proprietari se face de catre comitetul executiv, reprezentat de presedinte, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare.
(7) Comitetul executiv decide asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 230/2007.
(8) Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cat asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.
(9) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund, personal sau solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
   Art. 31. – (1) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. El reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.
   (2) Presedintele asociatiei de proprietari supravegheaza si urmareste aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, in functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare.
   
Punere in aplicare Art. 31. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 18. –
(1) Presedintele asociatiei de proprietari este fie candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor in cadrul adunarii generale.
(2) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor angajate de aceasta si isi asuma obligatii in numele acesteia.
(3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.
(4) Presedintele asociatiei de proprietari urmareste indeplinirea obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor si punerea in aplicare a deciziilor comitetului executiv.
(5) Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.
(6) Stampila asociatiei de proprietari se pastreaza si se foloseste numai de catre presedinte sau de vicepresedinte.
(7) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte, numit de presedintele asociatiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmand ca in termen de 90 de zile de la data cand s-a constatat indisponibilitatea sa fie convocata o adunare generala pentru a alege un nou presedinte.
(8) Presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe baza de contract de mandat, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.
   Art. 32. – (1) Presedintele asociatiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
   (2) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
   Art. 33. – (1) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
   a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
   b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
   c) verifica gestiunea financiar-contabila;
   d) cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.
   (2) Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
   (3) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau in solidar, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
   
Punere in aplicare Art. 33. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 20. –
Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
c) verifica gestiunea financiar-contabila;
d) cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.
   Art. 34. – (1) Administrarea, intretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt in sarcina asociatiei de proprietari.
   (2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.

 

   
CAPITOLUL V
  Administrarea in asociatia de proprietari

 

   Art. 35. – (1) Pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile, fie poate incheia contract de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori care au ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract. Administratorilor de imobile li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 21 alin. (2) si ale art. 22.
   (2) Persoanele fizice pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa.
   (3) Candidatii pentru functia de administrator de imobile trebuie sa prezinte comitetului executiv al asociatiei de proprietari documentele solicitate, garantiile profesionale si materiale prevazute de lege si trebuie sa nu fi suferit nicio condamnare.
   (4) Comitetul executiv adopta decizii asupra cuantumului salariilor, al indemnizatiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului incadrat cu contract individual de munca, precum si asupra valorii si a modalitatilor de contractare, in cazul in care administrarea cladirii este asigurata de persoane juridice, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor.
   (5) De asemenea, comitetul executiv decide si asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor.
   
Punere in aplicare Art. 35. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 21. –
(1) Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari.
(2) Asociatiile de proprietari organizeaza si conduc contabilitatea in conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(3) Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla vor depune la compartimentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, intocmita potrivit ordinului ministrului economiei si finantelor, pana la data de 1 martie pentru situatia existenta la 31 decembrie si pana la data de 1 septembrie pentru situatia existenta la 30 iunie. Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor depune bilant contabil, conform prevederilor legale.
Art. 22. –
(1) Activitatea de administrare a condominiului include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie.
(2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.
(3) Pentru a fi autorizate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
b) sa aiba angajate persoane atestate in conditiile prezentelor norme metodologice;
c) sa dovedeasca ca au bonitate financiara.
(4) Administratorii trebuie sa prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari a cladirii pe care urmeaza sa o administreze.
(5) Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului prin:
a) prestarea serviciilor conform atributiilor, obligatiilor si responsabilitatilor atribuite de comitetul executiv, in conditiile legislatiei in vigoare;
b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti, daca nu are angajat un casier;
c) efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
e) gestionarea modului de indeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala;
f) indeplinirea oricaror alte obligatii expres prevazute de lege, precum si a celor stabilite prin contractul incheiat cu asociatia de proprietari.
(6) Contabilul raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de contabil.
(7) Administratorul care indeplineste si functia de contabil in partida simpla are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(8) In situatia in care asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier. Pentru incasarile in numerar, asociatia de proprietari are obligatia sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta.
(9) Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, in vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. In caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plata.
   Art. 36. – Administratorul, persoana fizica sau juridica, are, in principal, urmatoarele atributii:
   a) prestarea serviciilor in mod profesional;
   b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti;
   c) efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
   d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
   e) gestionarea modului de indeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala a proprietarilor;
   f) indeplinirea oricaror alte obligatii expres prevazute de lege.
   Art. 37. – Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, in vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.
   Art. 38. – Pentru protejarea intereselor proprietarilor si ale asociatiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activitatii de administrare intr-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot incheia polite de asigurare de raspundere civila profesionala. Asigurarea de raspundere civila profesionala nu acopera riscurile cu privire la frauda, inselaciune, deturnare de fonduri infaptuite cu buna-stiinta. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot incheia polite de asigurare de raspundere civila profesionala.
   Art. 39. – Proprietatea comuna poate fi utilizata de catre terti, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinatate, in baza unui contract de inchiriere, de folosinta sau de concesiune.
   
Punere in aplicare Art. 39. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 23. –
Spatiile din proprietatea comuna pot fi utilizate de catre terti, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinatate, in baza unui contract de inchiriere, de folosinta sau de concesiune, potrivit art. 39 din Legea nr. 230/2007.
   Art. 40. – Asociatia de proprietari are obligatia sa ia masuri cu privire la imbunatatirea confortului termic al cladirii.
   Art. 41. – Modificarile constructive si utilizarea in alte scopuri a unor parti sau elemente de constructie ale cladirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pereti, suspendarea de stalpi, pereti, scari interioare si altele asemenea, se vor putea face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectati si, dupa caz, pe baza unui proiect tehnic intocmit de institutii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum si cu autorizatia pentru executarea de lucrari, eliberate in conditiile legii.
   Art. 42. – Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta fata de destinata initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii.
   Art. 43. – Pentru lucrari majore cu privire la exploatarea, intretinerea, repararea, consolidarea, reabilitarea si modernizarea proprietatii comune, asociatia de proprietari poate angaja, in numele proprietarilor si cu semnatura lor individuala, credite bancare sau orice alte forme de creditare, conform prevederilor legale.
   Art. 44. – Pentru riscurile cu privire la proprietatea comuna, asociatia de proprietari, in numele proprietarilor asociati, poate incheia polite de asigurare.

 

   
CAPITOLUL VI
  Cheltuielile asociatiei de proprietari

 

   Art. 45. – (1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari este anul calendaristic.
   (2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.
   (3) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligatia sa aprobe si un fond de reparatii anual, necesar pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv va pregati si va prezenta adunarii generale suma anuala necesara pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaza in avans, in transe lunare egale, prevazute in lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Platile pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune se vor face din fondul de reparatii. Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 24. –
(1) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regula, fondul de rulment se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou-infiintate, prin constatarea si insusirea experientei in domeniu a unor asociatii de proprietari echivalente ca marime.
(2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui proprietar, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata. Pentru incasarea fondului de rulment, casierul asociatiei de proprietari elibereaza chitanta personalizata separata.
(3) In situatiile in care, prin contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul, chiriasul se obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului in care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.
(4) Fondul de rulment incasat se poate restitui in situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel, precum si in situatiile in care cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului executiv, la cererea proprietarului.
(5) Asociatia de proprietari va constitui un fond pentru repararea partilor de constructii/instalatii aflate in proprietate comuna, fond cu perioada de folosire limitata, care va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.
(6) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activitati desfasurate se constituie ca fond special si se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 230/2007. In aceste venituri se cuprind si cele obtinute din inchirierea unor spatii aflate in proprietate comuna indiviza, a spatiilor pentru instalarea de reclame si pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursa, in conditiile legii. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se platesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment si nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati. Acest fond va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.
   (4) Asociatia de proprietari poate deschide unul sau mai multe conturi la oricare unitate bancara, in conditiile legii.
   Art. 46. – Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
   
Punere in aplicare Art. 46. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 25. –
(1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, dupa caz, in termen de maximum 20 de zile de la data afisarii listei de plata, data care trebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. In vederea respectarii termenelor legale de plata a facturilor catre furnizorii de utilitati, administratorii au obligatia de a afisa lista de plata in termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmarii de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizari de intarziere pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, in limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depasi suma cotei restante la care s-a aplicat.
(2) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli de reparatii ale proprietatii comune sau pentru alte cheltuieli de natura administrativa.
(3) Daca tertii impun penalitati asociatiei de proprietari pentru intarzieri la plata facturilor, acestea se vor recupera de la:
a) restantierii la cotele de intretinere, proportional cu cuantumul restantelor;
b) persoana imputernicita sa achite facturile, daca a intarziat plata facturilor la termen.
   
Punere in aplicare Art. 46. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 32. –
(1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
(2) Repartizarea cheltuielilor sau a obligatiilor financiare pe fiecare proprietate individuala revine administratorului, in cadrul contractului incheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plata se semneaza de administrator si de un membru al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asociatiei, persoanele semnatare certificand si raspunzand de corectitudinea listei de plata.
(3) Niciun proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu va fi exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta ori in alte situatii.
   Art. 47. – Cheltuielile asociatiei de proprietari sunt urmatoarele:
   a) cheltuieli pe numar de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in proprietati individuale;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
SECTIUNEA a 2-a Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane
Art. 34. –
Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.
Art. 35. –
Prin hotarare a adunarii generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin. De asemenea, in cazul cladirilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarare a adunarii generale, persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin pot sa fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, in baza unor angajamente personale, date in scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care nu folosesc spatiile de la etajele superioare.
Art. 36. –
(1) In cladirile in care consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, se stabileste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Pentru repartizarea valorii consumului de apa calda menajera pe apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta la cladirile cu centrala termica proprie, asociatia de proprietari poate monta un contor pe instalatia de apa calda, astfel incat acesta sa inregistreze consumul de apa calda menajera din condominiu. Valoarea consumului de gaze naturale, in lipsa unui contor care sa inregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determina pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei in vigoare.
(3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru incalzire la cladirile cu centrala termica proprie, in situatiile in care nu exista aparate de masura a consumului respectiv, se determina scazand din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa calda si bucatarii conform prevederilor de la alin. (1) si (2).
Art. 37. –
(1) Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere si a hranei; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileste printr-o conventie aprobata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
(2) Conventia prevazuta are durata nedeterminata, fiind valabila pe toata perioada activitatii desfasurate de detinatorii prevazuti la alin. (1), si se actualizeaza periodic, in functie de elementele noi care intervin, in functie de numarul persoanelor care desfasoara zilnic activitati in spatiul sau apartamentul respectiv, de numarul mediu zilnic de clienti si de obiectul de activitate. Numarul acestora se stabileste de detinatorul spatiului si se certifica de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Acest numar se utilizeaza pentru calculul cheltuielilor pe persoana aferente spatiului respectiv.
(3) Conventia precizeaza contributia proprietarului la cheltuielile asociatiei de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi inregistrate distinct pe fiecare proprietate in cauza si care sunt determinate de activitatea desfasurata.
(4) Conventia completeaza obligatiile proprietarului fata de cheltuielile din cadrul asociatiei de proprietari mentionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)-f).
(5) In situatia in care, la notificarea scrisa din partea asociatiei de proprietari, proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din condominiu refuza incheierea conventiei, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate in acest sens de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari prin decizie scrisa si in baza constatarilor vizuale cu privire la activitatea desfasurata din punct de vedere al numarului de persoane angajate si al numarului de clienti.
(6) In situatia in care, la notificarea scrisa a proprietarului, conducerea asociatiei de proprietari refuza incheierea conventiei, este aplicabil criteriul prevazut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dupa caz, cu obligatia proprietarului de a declara, in scris, numarul persoanelor angajate sau care desfasoara activitati in spatiul sau.
Art. 38. –
(1) In lipsa contoarelor de inregistrare a consumului de apa la bransament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe baza de bareme pe fiecare tip de consumator in parte.
(2) In cazurile in care condominiul dispune numai de dusuri si bai comune care deservesc apartamentele/spatiile, cheltuielile se repartizeaza pe fiecare proprietar in raport cu numarul persoanelor care locuiesc curent in cladire, aferent fiecarui apartament/spatiu.
(3) In cazul in care nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica la partile comune ale cladirii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se realizeaza conform cu baremele stabilite potrivit normelor legale, pentru consumul comun si pentru detinatorii de apartamente, tinandu-se seama de consumatorii electrici existenti, iar cheltuielile aferente partilor de folosinta comuna se repartizeaza pe fiecare proprietar proportional cu numarul de persoane care locuiesc in condominiu, conform cu legislatia in vigoare.
   b) cheltuieli pe consumuri individuale;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
SECTIUNEA a 3-a Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art. 39. –
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; incalzirea apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza in functie de indexul contoarelor individuale sau in functie de alte criterii in baza carora se pot individualiza consumurile.
Art. 40. –
(1) Daca sunt intrunite conditiile prevazute in actele normative in vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apa sau incalzire, atunci repartizarea acestor utilitati se stabileste prin decizie a comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective.
(2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de inregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a cheltuielilor pe baza de conventie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, incheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. In toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei la cheltuielile comune.
Art. 41. –
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza in functie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
(2) In cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru incalzire, diferenta dintre consumul inregistrat de contorul montat la bransament si suma consumurilor inregistrate de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezinta consum comun si se repartizeaza proportional cu cota indiviza.
Art. 42. –
(1) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile cu energia termica pentru incalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afisat impreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de intretinere.
(2) In borderoul prevazut la alin. (1) se vor inscrie obligatiile de plata a energiei termice consumate pentru incalzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezulta din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termica, si separat cuantumul ajutorului social aprobat in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 116/2007.
(3) La primirea borderoului cuprinzand ajutoarele de caldura pe beneficiari se vor mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmand sa achite diferenta dintre cota de intretinere afisata pe lista de plata si ajutorul social.
   c) cheltuieli pe cota-parte indiviza, in functie de suprafata utila a proprietatii individuale;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
SECTIUNEA a 4-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate
Art. 43. –
Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, in functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate in proprietate comuna.
Art. 44. –
(1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comuna, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare la partile de constructii si instalatii aflate in si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, incalzire, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisul si altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna.
(2) Daca facturarea serviciilor publice de utilitati este individuala, pentru consumurile de pe spatiile comune furnizorii vor incheia contracte de furnizare cu asociatia de proprietari, in conditiile stabilite de comun acord.
Art. 45. –
Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata in functie de suprafatele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este inscrisa in acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza in acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.
Art. 46. –
(1) Suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta si cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dupa caz, contractul de vanzare-cumparare, fisa cadastrala, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau cele determinate pe baza de masuratori si inscrise intr-o documentatie cadastrala receptionata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent.
(2) In cazul in care suma cotelor-parti indivize din actele de proprietate, care sunt fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladirea/blocul care constituie condominiul, nu este egala cu 100, comitetul executiv al asociatiei de proprietari solicita intocmirea unei noi documentatii cadastrale, prin punerea la dispozitie a cartii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor in vigoare cu privire la autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor.
(3) Cota-parte indiviza de proprietate reprezinta raportul procentual dintre suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta si suma suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din condominiu.
Art. 47. –
Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru incalzire, in cazul in care nu exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, inclusiv pentru proprietatea comuna aferenta acestora, se repartizeaza tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, asa cum este inscrisa in acordul de asociere.
   d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
SECTIUNEA a 5-a Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari
Art. 48. –
Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza in mod individual proprietarii, toti sau in parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari.
Art. 49. –
Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece, apa calda, caldura, gaze, energie electrica, deseuri municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spatiilor comune – boxe, casa scarii, holuri, spatiu ghena, terasa etc.; gestiunea ajutoarelor banesti; gestiunea contractelor cu caracter individual; intretinerea interfonului si a partii de instalatie din interiorul apartamentului; verificarea metrologica a contoarelor individuale de energie termica, in cazul distributiei orizontale; reviziile instalatilor interioare de gaze, apa si incalzire; alte servicii individuale catre proprietari.
Art. 50. –
(1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeaza conform valorii care revine fiecarui beneficiar in cauza.
(2) Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii si determina consumuri suplimentare, in conditiile in care nu exista nicio interdictie legala in acest sens, calculul cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice in vigoare sau, in lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, in functie de cantitatea consumata.
   e) cheltuieli pe consumatori tehnici;
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
SECTIUNEA a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici
Art. 51. –
Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: incalzirea proprietatilor individuale – apartamente, spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica pentru incalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuri pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala).
Art. 52. –
(1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termica din spatiile aflate in proprietate comuna, si anume casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care ii revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate sau cum a fost recalculata conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru calculul cheltuielilor cu incalzirea spatiilor comune, precum si pentru alocarea, incasarea si plata sumelor aferente contractului individual de prestari de servicii energetice, societatea prestatoare poate incheia un contract de prestari de servicii cu asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociaza intre parti.
(3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta deconectati de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al cladirii au obligatia sa-si asigure o alta sursa de incalzire.
(4) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta modifica suprafata echivalenta termic de incalzire din apartamentul sau din spatiul pe care il detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate in calcul, fara a modifica cota indiviza a apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate.
   f) cheltuieli de alta natura.
   
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
SECTIUNEA a 7-a Repartizarea cheltuielilor de alta natura
Art. 53. –
Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute la art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.
Art. 54. –
Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in locuinte si in spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in conditiile in care nu exista o hotarare a adunarii generale prin care sistemul de antena colectiva sa fie desfiintat sau casat; cutiile postale, cheile de la usa de intrare comuna in cladire, care se repartizeaza in raport cu numarul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea facandu-se in conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curatatul cosurilor de fum, care se repartizeaza fiecarui proprietar proportional cu numarul sobelor si al masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii.
Art. 55. –
Alte cheltuieli in cadrul asociatiei de proprietari se repartizeaza in conformitate cu normele si normativele avute in vedere la facturarea comuna a acestora si/sau in conformitate cu clauzele prevazute in contractele incheiate cu furnizorii respectivelor servicii.
Art. 56. –
Cheltuielile privind serviciile pentru incalzirea centrala si prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate in exploatarea directa a asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia pana la locul de consum, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor aferente si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru si protectie pentru fochistii care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributiile catre bugetul de stat, costul materialelor necesare pentru pastrarea curateniei in centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.
   Art. 48. – (1) Stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comuna ce revine fiecarui proprietar din cadrul condominiului se fac proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna.
   (2) Cheltuielile efectuate de asociatia de proprietari pentru plata unor servicii de utilitati publice sau de alta natura, legate de proprietatile individuale din condominiu si care nu se factureaza individual pe fiecare dintre acestea, se repartizeaza dupa acelasi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu furnizorul respectivului serviciu.
   
Punere in aplicare Art. 48. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 33. –
(1) Asociatiile de proprietari constituite in condominii cu mai multe scari pot sa isi monteze contoare de apa pe fiecare scara in parte, pentru defalcarea consumului. Consumurile inregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la repartizarea facturii pe fiecare scara. Diferentele fata de consumul inregistrat de contorul de bransament se repartizeaza fiecarei scari in cote-parti egale, in baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire. Consumurile inregistrate de contoarele montate in aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de furnizare a serviciului si nu determina obligatii ale asociatiei de proprietari catre furnizorul serviciului respectiv.
(2) Asociatiile de proprietari carora li se factureaza consumul in sistem pausal au obligatia sa declare la furnizorii de servicii, in scris, cu numele reprezentantului in clar si cu aplicarea stampilei asociatiei de proprietari, pe propria raspundere, numarul mediu de persoane, ori de cate ori se produce o modificare a acestuia.
(3) Asociatiile de proprietari care au in componenta cel putin doua scari sau tronsoane de cladire dotate cu contor de bransament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa calda si/sau energia termica pentru incalzirea apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta pe scari sau tronsoane de cladire, in functie de indicatiile contoarelor de bransament. Dupa aceasta repartizare, pentru lista de plata aferenta fiecarei scari sau fiecarui tronson de cladire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament si spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta se face conform prevederilor art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.
   Art. 49. – (1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.
   (2) Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 20 de zile calendaristice.
   (3) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.
   Art. 50. – (1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
   (2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.
   (3) Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila.
   Art. 51. – (1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.
   (2) Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate.
   (3) Operatiunile de publicitate imobiliara privitoare la privilegiul prevazut la alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru.

 

   
Punere in aplicare Art. 51. prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
Art. 26. –
Asociatia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.
Art. 27. –
Privilegiul imobiliar se inscrie in partea a III-a a Cartii funciare, conform procedurii publicitatii imobiliare prevazute in titlul II din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, si in Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile ulterioare.
Art. 28. –
(1) Privilegiul imobiliar se inscrie la cererea presedintelui asociatiei de proprietari.
(2) Cererea se adreseaza biroului de cadastru si publicitate imobiliara in a carui circumscriptie este situat imobilul si va cuprinde numele, prenumele/denumirea si domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor in masura sa justifice cererea, localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului si numarul de carte funciara, dupa caz.
(3) In cazul in care nu exista deschisa carte funciara pentru imobilul asupra caruia se solicita inscrierea privilegiului, se va face mentiune despre aceasta in cerere, urmand ca privilegiul sa fie inscris in vechile registre de publicitate imobiliara, in conformitate cu art. 58 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata.
(4) La cerere se va anexa un exemplar original sau o copie legalizata a extrasului de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie, din care rezulta suma datorata.
(5) Cererea si extrasele de pe listele de plata, prevazute la alin. (4), vor purta stampila asociatiei de proprietari si, dupa caz, semnatura administratorului, a unui membru al comisiei de cenzori, respectiv a presedintelui asociatiei, cu precizarea numelui si prenumelui acestora.
Art. 29. –
Privilegiul imobiliar prevazut la art. 26 este opozabil celorlalti creditori numai de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate imobiliara.
Art. 30. –
Privilegiul imobiliar se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate.
Art. 31. –
Executarea silita a privilegiului imobiliar prevazut la art. 26 se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti.
   
CAPITOLUL VII
  Raportul dintre administratia publica locala si centrala si asociatiile de proprietari

 

   Art. 52. – (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   (2) Consiliile locale organizeaza in cadrul aparatului propriu un compartiment specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari.
   Art. 53. – (1) Compartimentele specializate infiintate in cadrul autoritatii publice locale indruma si sprijina proprietarii pentru a se constitui in asociatii de proprietari.
   (2) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor locale ce le revin asupra proprietatii comune.
   Art. 54. – (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local.
   (2) Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.
   Art. 55. – Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.

 

   
Punere in aplicare CAPITOLUL VII prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare… din 19/12/2007 :
CAPITOLUL IV Raportul dintre administratia publica locala si centrala
si asociatiile de proprietari
Art. 57. –
Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti organizeaza compartimente specializate in scopul sprijinirii proprietarilor pentru infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin in administrarea imobilelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Compartimentele specializate infiintate in cadrul autoritatilor administratiei publice locale au in componenta specialisti in domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, al legislatiei muncii si a raporturilor de munca.
Art. 58. –
(1) Persoanele fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local.
(2) Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.
(3) Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul Romaniei.
(4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea administratiei publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea acestei activitati.
Art. 59. –
(1) Exercitarea controlului asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 de catre organele competente potrivit legislatiei financiar-contabile.
(2) Asociatia de proprietari sau orice proprietar din condominiu poate contracta, in nume propriu, lucrari de expertiza tehnica si/sau contabila cu o persoana fizica sau juridica care are calitatea de a efectua expertize, conform legislatiei privind organizarea activitatii de expertiza tehnica si contabila, judiciara si extrajudiciara.
(3) In conditiile stabilite de consiliile locale, judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si in functie de resursele bugetare proprii, primariile pot incheia parteneriate cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in vederea efectuarii expertizei financiar-contabile a gestiunii fondurilor asociatiilor de proprietari, la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociatiei, ulterior efectuarii de catre comisia de cenzori a controlului financiar-contabil pe respectiva perioada.
   
CAPITOLUL VIII
  Sanctiuni

 

   Art. 56. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
   a) neluarea de catre proprietari, de catre asociatia de proprietari sau de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta a cladirii si a instalatiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, de incalzire centrala, de preparare si distribuire a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.) pe toata durata existentei acestora;
   b) neindeplinirea atributiilor de catre presedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil;
   c) neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari;
   d) schimbarea de catre proprietar a destinatiei locuintei fara autorizatiile si aprobarile legale;
   e) modificarea aspectului proprietatii comune, precum si a elementelor constructive ale cladirii fara aprobarile si autorizatiile legale;
   f) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de catre functionarii publici si personalul angajat al autoritatilor publice locale si centrale, inclusiv personalul regiilor ori al societatilor furnizoare de servicii publice de utilitati, daca fapta nu a fost comisa in astfel de imprejurari incat sa constituie infractiune.
   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) faptele prevazute la lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei;
   b) fapta prevazuta la lit. d), cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
   c) faptele prevazute la lit. e) si f), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
   (3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-e) se aplica persoanelor fizice constatate vinovate, iar cea prevazuta la alin. (1) lit. f) functionarilor publici sau personalului angajat al autoritatilor publice, inclusiv personalului regiilor ori societatilor furnizoare de servicii de utilitati publice.
   (4) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege, facuta la sesizarea oricarei persoane interesate, precum si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite de Inspectoratul de Stat in Constructii si de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, de primari sau de imputernicitii acestora.
   Art. 57. – Prevederile art. 56 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   
CAPITOLUL IX
  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 58. – (1) Institutiile administratiei publice locale ori centrale sau orice alte societati de stat, care detin in proprietate apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladirile de locuinte, au aceleasi drepturi si obligatii ca oricare alt proprietar din condominiu si au obligatia sa mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociatia de proprietari.
   (2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriasul, indiferent de statutul locuintei, precum si nerespectarea obligatiilor contractuale de catre chirias nu absolva proprietarul de la obligatiile sale fata de asociatia de proprietari prevazute in prezenta lege.
   Art. 59. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Transporturilor si Ministerul Justitiei vor elabora si supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor acesteia.
   Art. 60. – Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 61. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: art. 35 alin. 3, art. 351, art. 36, art. 64, art. 69 si anexa nr. 2din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
     BOGDAN OLTEANU                   NICOLAE VACAROIU
    Bucuresti, 6 iulie 2007.
    Nr. 230.
Parlamentul Romaniei

 

 
Lege nr. 241/2006 (r1)

din 22/06/2006
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 08/02/2013

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006

 
 
   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
   Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor.
   (2) Dispozitiile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau, dupa caz, al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
   (3) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare cuprinde totalitatea activitatilor reglementate prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale.
   Art. 2. – (1) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si are drept scop alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor.
   (2) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se furnizeaza/presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.
   (3) Sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate, denumite in continuare sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, constituie ansambluri tehnologice si functionale integrate care acopera intregul circuit tehnologic, de la captarea din sursa a apei brute pana la evacuarea in emisari a apelor uzate epurate.
   (4) In localitatile rurale se poate organiza, dupa caz, numai serviciul de alimentare cu apa, cu conditia asigurarii colectarii apelor uzate prin alte sisteme individuale.
   Art. 3. – Termenii tehnici utilizati in cuprinsul prezentei legi se definesc dupa cum urmeaza:
   a) serviciu de alimentare cu apa si de canalizare – totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;
   b) serviciu de alimentare cu apa – totalitatea activitatilor necesare pentru:
   – captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;
   – tratarea apei brute;
   – transportul apei potabile si/sau industriale;
   – inmagazinarea apei;
   – distributia apei potabile si/sau industriale;
   c) serviciul de canalizare – totalitatea activitatilor necesare pentru:
   – colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;
   – epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
   – colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
   – evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;
   – evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor;
   d) sistem public de alimentare cu apa – ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa. Sistemele publice de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmatoarele componente:
   – captari;
   – aductiuni;
   – statii de tratare;
   – statii de pompare cu sau fara hidrofor;
   – rezervoare de inmagazinare;
   – retele de transport si distributie;
   – bransamente, pana la punctul de delimitare;
   e) sistem public de canalizare – ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regula, urmatoarele componente:
   – racorduri de canalizare de la punctul de delimitare si preluare;
   – retele de canalizare;
   – statii de pompare;
   – statii de epurare;
   – colectoare de evacuare spre emisar;
   – guri de varsare in emisar;
   – depozite de namol deshidratat;
   f) retea publica de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa alcatuita din reteaua de conducte cuprinsa intre captare si reteaua de distributie;
   g) retea publica de distributie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii-anexe, care asigura distributia apei la 2 sau la mai multi utilizatori independenti;
   h) retea publica de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, camine, guri de scurgere si constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai multi utilizatori independenti.
    Nu constituie retele publice:
   – retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar daca aceasta este in proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
   – retelele aferente unei incinte proprietate privata sau unei institutii publice pe care se afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartite de zone verzi si alei interioare private;
   – retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane juridice;
   i) bransament de apa – partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. In cazuri bine justificate si atunci cand conditiile tehnice nu permit alta solutie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelasi bransament. Partile componente ale unui bransament se precizeaza in regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Bransamentul, pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Finantarea executiei bransamentului se asigura de operator, respectiv de utilizator, corespunzator punctului de delimitare a instalatiilor. Amplasamentul caminului de bransament se stabileste la punctul de delimitare al instalatiilor, de regula la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietatii si numai in baza unei documentatii avizate de operator. In cazul condominiilor existente, separarea si individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizarii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul avand numai obligatia montarii contorului principal de bransament la nivelul limitei de proprietate;
   j) repartitor de costuri – aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa inregistrat la nivelul bransamentului imobilului;
   k) repartizarea costurilor – totalitatea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre o persoana fizica sau persoana juridica in scopul repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apa in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune;
   l) racord de canalizare – partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord; partile componente ale unui racord se precizeaza in regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare;
   m) aviz de bransare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;
   n) acord de furnizare – documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa;
   o) acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica;
   p) ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;
   q) ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;
   r) ape uzate orasenesti – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;
   s) ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;
   ş) instalatii interioare de apa – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;
   t) instalatii interioare de canalizare – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica;
   ţ) punct de delimitare – locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeaza efectiv furnizarea/prestarea serviciului catre utilizator. Punctul de delimitare a instalatiilor asigura identificarea amplasamentului caminului de bransament, precizeaza pozitia de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin/la caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice de canalizare, in sensul de curgere a apei uzate;
   u) contor de bransament – aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane – robinete la limita proprietatii utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie in sensul de curgere a apei;
   v) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare – asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, astfel cum este definita de Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita in scopul infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
   Art. 4. – (1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici si, dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.
   (2) Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la bransamentele acestora, conditiile de potabilitate prevazute in normele tehnice si reglementarile legale in vigoare, precum si parametrii de debit si presiune precizati in acordurile si contractele de furnizare.
   (3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin investitii noi de catre o unitate administrativteritoriala pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.
   (4) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisa numai in masura in care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare.
   (5) In cazul in care cerintele de apa potabila ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai partial, acestia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme proprii, realizate si exploatate in conditiile legii.
   (6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor si consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precadere apa industriala.
   (7) Apa industriala sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apa industriala, fie prin sisteme individuale realizate si exploatate de operatorii economici.
   (8) Se interzice orice legatura sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apa potabila si sistemele de alimentare cu apa industriala.
   Art. 5. – (1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure cu precadere colectarea, transportul, epurarea si evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localitatilor.
   (2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti se trateaza si se prelucreaza in vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor legale in vigoare privind protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanatatea populatiei.
   (3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin acordul de preluare in canalizarea publica, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe cele impuse prin reglementarile tehnice in vigoare, astfel incat prin natura, cantitatea ori calitatea lor sa nu conduca la:
   a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;
   b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;
   c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare, prin depasirea debitului si a incarcarii sau prin inhibarea proceselor de epurare;
   d) aparitia unor pericole pentru igiena si sanatatea populatiei sau a personalului de exploatare a sistemului;
   e) aparitia pericolelor de explozie.
   (4) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor provenite din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in avizele, acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit reglementarilor in vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului, astfel incat sa se garanteze protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanatatea populatiei.
   (5) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei se poate aproba numai in masura in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu substante impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
   Art. 6. – Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si aprobate prin ordin*) al presedintelui acesteia. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007 si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.
   Art. 7. – (1) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
   a) securitatea serviciului;
   b) tarifarea echitabila;
   c) rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;
   d) transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;
   e) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
   f) adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;
   g) accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
   h) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.
   (2) Principiile prevazute la alin. (1) vor fi in mod obligatoriu cuprinse si dezvoltate atat in regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cat si in regulamentele serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare aprobate la nivel local.
   Art. 8. – (1) Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta prevazuti in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
   (2) Indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in functie de necesitatile utilizatorilor, de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si de eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performanta minimali prevazuti in regulamentul-cadru, respectiv in caietul de sarcinicadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.
   (3) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat in acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobarii lor de catre autoritatile administratiei publice locale.

 

   
CAPITOLUL II
  Autoritati si competente

 

   Art. 9. – (1) Statul sprijina prin masuri legislative, administrative si economice dezvoltarea durabila a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente.
   (2) Masurile adoptate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale competente trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective strategice:
   a) dezvoltarea si extinderea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul intregii tari, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata ale comunitatilor locale;
   b) realizarea unui serviciu si a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile sa sustina dezvoltarea economico-sociala a localitatilor, sa atraga investitii private si sa stimuleze dezvoltarea durabila a comunitatilor locale;
   c) conservarea si protectia mediului si a sanatatii publice.
   Art. 10. – (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au competenta exclusiva, ce poate fi exercitata si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora, in tot ceea ce priveste:
   a) aprobarea strategiilor locale de infiintare, organizare, gestiune si functionare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
   b) aprobarea programelor de investitii privind infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
   c) aprobarea regulamentelor si a caietelor de sarcini ale serviciului;
   d) adoptarea modalitatii de gestiune si aprobarea documentatiilor de organizare si derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;
   e) aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului.
   (2) Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia intre ele in vederea infiintarii, organizarii, finantarii, monitorizarii si gestionarii in interes comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si pentru infiintarea, modernizarea, dezvoltarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, in conditiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 11. – (1) Consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, isi stabilesc propriile strategii de dezvoltare si functionare pe termen scurt, mediu si lung a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, tinand seama de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ-teritoriale, precum si de angajamentele internationale in domeniul protectiei mediului.
   (2) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective:
   a) orientarea serviciului catre utilizatori;
   b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
   c) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzator normelor Uniunii Europene;
   d) imbunatatirea calitatii mediului, prin utilizarea rationala a resurselor naturale de apa si epurarea corespunzatoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si ale directivelor Uniunii Europene;
   e) reducerea pierderilor de apa si a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa si de canalizare;
   f) reducerea consumurilor specifice de apa potabila la utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor si a consumurilor individuale;
   g) promovarea programelor de investitii, in scopul dezvoltarii si modernizarii sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
   h) adoptarea solutiilor tehnice si tehnologice, cu costuri minime si in concordanta cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistica si demografica a comunitatii;
   i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, crearea unui mediu concurential, stimularea participarii capitalului privat si promovarea formelor de gestiune delegata;
   j) promovarea metodelor moderne de management;
   k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale si a formarii profesionale continue a personalului ce lucreaza in domeniu.
   (3) In vederea asigurarii continuitatii serviciului si functionarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin normele si prescriptiile tehnice, autoritatile administratiei publice locale, respectiv asociatiile de dezvoltare comunitara, au responsabilitatea planificarii si urmaririi executiei lucrarilor de investitii; in acest scop vor intocmi programe directoare privind obiectivele de investitii, bazate pe planificarea multianuala a investitiilor si tinandu-se seama de etapele procesului bugetar, in conformitate cu reglementarile legale.
   Art. 12. – (1) In exercitarea atributiilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa caz, privitoare la:
   a) aprobarea programelor de reabilitare, extinderea si modernizarea sistemelor existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile legii;
   b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnicoedilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;
   c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
   d) asocierea intercomunitara in vederea infiintarii si exploatarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si pentru realizarea investitiilor in infrastructura aferenta acestuia;
   e) darea in administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum si incredintarea exploatarii bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de alimentare cu apa si canalizare;
   f) participarea cu capital social sau cu bunuri la infiintarea societatilor comerciale mixte pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si/sau furnizarea/prestarea serviciului;
   g) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari;
   h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza normelor-cadru si a regulamentelor-cadru elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;
   i) aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
   j) rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, pentru incalcarea repetata a clauzelor acestora si pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;
   k) elaborarea si aprobarea metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului.
   (2) Impotriva hotararilor sau dispozitiilor autoritatilor administratiei publice locale, adoptate in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
   Art. 13. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa verifice, sa aprobe sau sa respinga, in conditiile legii, fara a periclita rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, preturile si tarifele propuse de operatori, precum si sa urmareasca modul de respectare de catre acestia a normelor metodologice pentru stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.
   (2) Divergentele cu privire la preturi si tarife dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori se rezolva de instantele de judecata competente.
   (3) Autoritatile administratiei publice locale au acces la orice informatie de interes public detinuta de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune adoptata pentru realizarea acestuia.
   Art. 14. – Autoritatile administratiei publice locale au, in raport cu utilizatorii pe care ii reprezinta, urmatoarele sarcini si responsabilitati:
   a) sa gestioneze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare pe criterii de competitivitate si eficienta economica;
   b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
   c) sa monitorizeze si sa controleze activitatile de furnizare/prestare a serviciului si sa adopte masurile prevazute in contractul de delegare a gestiunii, in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta asumati;
   d) sa stabileasca si sa aprobe indicatorii de performanta ai serviciului numai dupa ce acestia au fost supusi in prealabil dezbaterii publice;
   e) sa adopte normele locale si modalitatile de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
   f) sa informeze si sa consulte utilizatorii si asociatiile acestora cu privire la strategiile de dezvoltare a serviciului, precum si despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
   g) sa medieze rezolvarea conflictelor dintre utilizatori si operator sau dintre operatori, la cererea uneia dintre parti.
   Art. 15. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege, urmatoarele obligatii fata de operatori:
   a) sa aplice un tratament egal tuturor operatorilor si sa asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;
   b) sa respecte independenta manageriala a operatorului;
   c) sa adopte si sa mentina o conduita echilibrata, echidistanta si nediscriminatorie intre operator si utilizatori;
   d) sa promoveze relatii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;
   e) sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;
   f) sa aduca la cunostinta publica, in conditiile legii, hotararile si dispozitiile avand ca obiect modul de organizare si de functionare a serviciului;
   g) sa stabileasca conditiile de asociere sau de formare de societati mixte, in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza fiecare tip de contract prin care se deleaga gestiunea;
   h) sa respecte si sa isi indeplineasca propriile obligatii, prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciului;
   i) sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor;
   j) sa incheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea si epurarea apelor pluviale de pe domeniul public si privat al localitatii.
   (2) Autoritatile administratiei publice locale au, in raporturile cu operatorii, dreptul si obligatia sa monitorizeze si sa controleze:
   a) mentinerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de delegare a gestiunii serviciului;
   b) incadrarea profitului operatorului in limitele minime si maxime negociate;
   c) respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice si pastrarea integritatii patrimoniului public sau privat aferent serviciului;
   d) respectarea programului social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;
   e) respectarea obligatiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii si indeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciului, indiferent de forma de gestiune;
   f) aplicarea penalitatilor prevazute de documentele contractuale, in cazul neindeplinirii de catre operatori a indicatorilor de performanta asumati;
   g) exploatarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare;
   h) respectarea reglementarilor administrative, tehnice, fiscale si comerciale din domeniu;
   i) impactul serviciului asupra mediului si asupra sanatatii publice;
   j) siguranta serviciului si protectia utilizatorilor;
   k) asigurarea patrimoniului preluat in gestiune si asigurarea pentru daunele provocate tertilor, in cazul gestiunii delegate.
   Art. 16. – (1) Autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare este A.N.R.S.C. Aceasta isi exercita competentele si atributiile care ii sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fata de toti operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptata sau de tara de origine.
   (2) A.N.R.S.C. elaboreaza si aproba, prin ordin al presedintelui acesteia:
   a) metodologia si procedura-cadru de stabilire, monitorizare, masurare, comparare si analiza a indicatorilor de performanta ai serviciului;
   b) metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare*).
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

 

   (3) Pe baza metodologiei prevazute la alin. (2) lit. b), A.N.R.S.C. aproba preturile si tarifele pentru operatorii economici si institutiile publice care presteaza un serviciu de alimentare cu apa si de canalizare de natura celui public si care nu se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale respective si nu exploateaza un sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.
   (4) A.N.R.S.C. monitorizeaza evolutia indicatorilor de performanta ai serviciului, in scopul diseminarii, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si al operatorilor, a celor mai bune practici din domeniu. A.N.R.S.C. va dezvolta un sistem informational ce va permite intocmirea unei baze de date si compararea continua a fiecarui indicator de performanta cu nivelul atins de operatorul cel mai performant din domeniu. Pentru implementarea activitatilor de monitorizare si de realizare a bazei de date, operatorii au obligatia de a furniza A.N.R.S.C. toate informatiile solicitate in legatura cu indicatorii de performanta ai serviciului.
   (5) In relatia cu operatorii si cu autoritatile administratiei publice locale, potrivit competentelor si atributiilor prevazute in Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptata, A.N.R.S.C. monitorizeaza urmatoarele:
   a) respectarea si indeplinirea obligatiilor si masurilor stabilite in conditiile de emitere sau de mentinere a licentelor;
   b) respectarea sistemului de reglementari emise in aplicarea legislatiei primare din domeniu;
   c) respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor;
   d) respectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta, pentru a preveni practicile anticoncurentiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei.

 

   
CAPITOLUL III
  Organizarea si functionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 

   
SECŢIUNEA 1
  Gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 

   Art. 17. – (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, precum si administrarea, exploatarea si asigurarea functionarii sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia constituie competente exclusive ale autoritatilor administratiei publice locale, pe care le exercita in conditiile legii. Aceste competente pot fi exercitate si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Modul de organizare si functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Gestionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv exploatarea si functionarea sistemelor aferente, se organizeaza astfel incat sa asigure respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare privind calitatea apei potabile si epurarea apelor uzate si in functie de:
   a) nevoile comunitatilor locale;
   b) marimea, gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor;
   c) starea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare existente;
   d) posibilitatile locale de finantare a exploatarii si functionarii serviciului, respectiv a infiintarii ori dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
   e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
   (4) Infiintarea, organizarea, functionarea si gestionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fundamenteaza in baza unor studii de specialitate care vor analiza elementele prevazute la alin. (3); solutia optima se va adopta dupa dezbaterea publica a studiului si dupa consultarea utilizatorilor.
   Art. 18. – (1) Gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:
   a) gestiune directa;
   b) gestiune delegata.
   (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Gestiunea directa

 

   Art. 19. – (1) In cadrul gestiunii directe autoritatile administratiei publice locale isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea si functionarea serviciului.
   (2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public, asa cum acestia au fost definiti la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale acestora.
   (3) Structurile mentionate la alin. (2) isi desfasoara activitatea de furnizare/prestare a serviciului in baza hotararii de dare in administrare si exploatare a serviciului si a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente si in baza licentei eliberate de A.N.R.S.C.
   (4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor cu statut de compartimente/servicii publice de specialitate care gestioneaza si exploateaza un serviciu de alimentare cu apa si de canalizare, ramase la finele exercitiului bugetar, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
   (5) Disponibilitatile provenite din imprumuturi, fonduri externe nerambursabile sau transferuri de la bugetul de stat destinate cofinantarii unor obiective de investitii specifice se administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Gestiunea delegata

 

   Art. 20. – (1) In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competentele si responsabilitatile proprii privind asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Operatorii care desfasoara activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in regim de gestiune delegata sunt cei stabiliti prin Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Operatorii mentionati la alin. (2) isi desfasoara activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare a gestiunii si a licentei eliberate de A.N.R.S.C.
   (4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de autoritatile executive ale acestora sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora si in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 21. – (1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt licitatia publica deschisa si negocierea directa, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Organizarea procedurilor si derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fac in baza unei documentatii de atribuire aprobate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, ca mandatar al unitatilor administrativ-teritoriale membre. Documentatia de atribuire cuprinde in mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice acestuia si se intocmeste in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice si pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
   Art. 22. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct in urmatoarele situatii:
   a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativteritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) operatorilor cu statut de societati comerciale si cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale infiintati dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si exploatare bunuri, activitati ori servicii de alimentare cu apa si de canalizare.
   (2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
   a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
   b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
   c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
   (3) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioara a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) In situatia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv autoritatile administratiei publice locale vor evalua, in baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta.
   (5) In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor se procedeaza la:
   a) schimbarea managementului operatorului, in cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile contractului de mandat;
   b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, in cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt.
   Art. 23. – (1) Garantiile profesionale si financiare ale operatorului constituie elemente obligatorii pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, avand scopul de a proteja autoritatile administratiei publice locale. Societatile comerciale nou-create pot fi admise, intr-o procedura de atribuire a unei delegari a gestiunii, in aceleasi conditii ca si societatile deja existente.
   (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliaza de plin drept daca operatorul nu respecta conditiile contractuale. In cazul retragerii licentei, contractul de delegare a gestiunii inceteaza de plin drept.
   (3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aplicabile in cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aproba de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, conform mandatului incredintat acestora de unitatile administrativ-teritoriale membre, in baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv in baza procedurii-cadru, elaborate si aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) In procesul de atribuire si executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare vor urmari obtinerea celui mai bun raport cost-calitate realizat in conditii similare, precum si satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivitatilor locale.
   Art. 24. – (1) Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaza prerogativele autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si nu exclude responsabilitatile si dreptul acestora, in conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea si de a controla:
   a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori;
   b) calitatea si eficienta serviciului furnizat/prestat si respectarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de delegare a gestiunii;
   c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare incredintat prin contractul de delegare a gestiunii;
   d) modul de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
   (2) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativteritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in baza mandatului incredintat de unitatile administrativ-teritoriale membre, pot delega atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cat si pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor de investitii publice pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului.
   Art. 25. – (1) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autoritatilor administratiei publice locale, respectiv operatorului, in ceea ce priveste initierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finantarea si realizarea investitiilor.
   (2) Investitiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare sunt bunuri de retur si se vor recupera din amortizare in conformitate cu prevederile legale pentru partea finantata din fonduri proprii si, respectiv, prin redeventa stabilita potrivit contractului de delegare pentru partea finantata din fonduri publice.

 

   
CAPITOLUL IV
  Operatori si utilizatori

 

   
SECŢIUNEA 1
  Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 

   Art. 26. – (1) Au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare care asigura functionarea, gestionarea, administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului si care isi desfasoara activitatea pe baza unei licente. Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt definiti potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Acordarea licentelor operatorilor furnizori/prestatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intra in sfera de competenta a A.N.R.S.C. Licenta se elibereaza in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare au, in temeiul prezentei legi, aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de tara de origine din Uniunea Europeana.
   (4) Operatorii avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale sunt subordonati autoritatilor administratiei publice locale si pot fi privatizati in conditiile legii, cu conditia pastrarii obiectului de activitate cel putin 5 ani de la data privatizarii.
   Art. 27. – (1) In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor, operatorii trebuie sa asigure:
   a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;
   b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de exploatare;
   c) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor de protectie sanitara, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate;
   d) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;
   e) captarea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate orasenesti in receptorii naturali, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de gospodarire a apelor;
   f) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
   g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si, respectiv, facturate;
   h) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;
   i) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin retelele publice, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia.
   (2) Dreptul de servitute se exercita pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru executarea lucrarilor necesare intretinerii si exploatarii sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietatilor afectate de sistemul de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestuia. Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, operatorii au obligatia sa le plateasca acestora despagubiri, in conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, cuantumul se stabileste prin hotarare judecatoreasca.
   (3) Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare organizati ca societati comerciale isi pot desfasura activitatea si in alte localitati, pe baze contractuale.
   (4) Operatorii au obligatia sa tina evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 

   Art. 28. – (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare orice persoana fizica sau juridica ce detine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand bransament propriu de apa potabila sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare incheiat in nume propriu.
   (2) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daca exista conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor intre utilizatori, pentru individualizarea consumurilor si pentru incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului in nume propriu.
   (3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot fi:
   a) operatori economici;
   b) institutii publice;
   c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
   d) utilizatori casnici colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Drepturile si obligatiile utilizatorilor si operatorilor

 

   Art. 29. – Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, in conditii contractuale si cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.
   Art. 30. – (1) Raporturile juridice dintre operator si utilizatori, drepturile si obligatiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliaza in regulamentul serviciului si in contractul de furnizare/prestare a serviciului.
   (2) Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa contina prevederi referitoare la:
   a) accesul la informatiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
   b) conditiile de acces si de utilizare a serviciului, in functie de caracteristicile sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, de programele de reabilitare, extindere si modernizare a acestora si cu respectarea reglementarilor tehnice si comerciale specifice;
   c) dreptul oricarui utilizator de a avea montat pe bransamentul care il deserveste, la limita de proprietate, un aparat de masurare a consumului;
   d) obligatia consiliilor locale, a consiliilor judetene, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, ori a A.N.R.S.C. de a aduce la cunostinta publica deciziile cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
   Art. 31. – (1) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza numai pe baza de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.
   (2) Operatorii pot solicita incheierea de conventii individuale in baza metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului, elaborate si aprobate de autoritatea administratiei publice locale.
   (3) Conventiile de facturare individuala se pot incheia numai in urmatoarele conditii cumulative:
   a) in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
   b) la nivelul intregului imobil/asociatiei;
   c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a serviciului.
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.

 

   (4) Conventiile individuale vor cuprinde si clauze referitoare la modalitatea de determinare si plata, in condominiu, a cantitatilor de ape uzate si meteorice, dupa caz.
   (5) Utilizatorii au obligatia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.
   (6) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se emite, cel mai tarziu, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadenta se inscriu pe factura.
   (7) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:
   a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;
   b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
   c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului.
   (8) Nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, iar in anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, in conformitate cu prevederile contractului.
   (9) Nerespectarea de catre utilizatori a conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementarilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizatiilor de functionare si la plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu principiul poluatorul plateste.
   (10) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apa rece in vederea repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente se realizeaza, in functie de modul de proiectare si realizare al instalatiei interioare de distributie adoptat, astfel:
   a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie – in cazul distributiei interioare orizontale;
   b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie – in cazul distributiei interioare verticale.
   Art. 32. – (1) Operatorii au dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de la retelele publice de distributie a apei ori de la retelele publice de canalizare, si sa solicite recuperarea debitelor in instanta.
   (2) Masura debransarii de la reteaua publica se poate lua numai in urma unei notificari prealabile adresate utilizatorului restant si se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandata. Procedura de notificare se va considera indeplinita si in cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.
   (3) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se va face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii; cheltuielile justificate aferente sistarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului, se suporta de utilizator.
   (4) Daca in termen de 3 luni de la data debransarii nu se solicita reluarea furnizarii/prestarii serviciului, calitatea de utilizator se pierde, iar reluarea furnizarii/prestarii serviciului se face ca pentru un nou utilizator, in baza unui nou contract de furnizare/prestare a serviciului.
   Art. 33. – (1) Drepturile si obligatiile operatorilor in raport cu autoritatile administratiei publice locale se prevad in regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, urmarindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza urmatoarelor principii:
   a) incasarea preturilor si tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor in vigoare;
   b) ajustarea periodica a preturilor si tarifelor, in raport cu modificarile intervenite in costuri;
   c) modificarea preturilor si tarifelor, in conditiile legii, daca a intervenit o schimbare semnificativa a echilibrului contractual sau in structura costurilor.
   (2) Operatorii au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare:
   a) sa furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare numai pe baza unui contract incheiat cu utilizatorii serviciului;
   b) sa respecte prevederile contractuale;
   c) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati, in conditiile prevederilor regulamentului serviciului;
   d) sa respecte indicatorii de performanta aprobati de autoritatile administratiei publice locale prin hotararile de dare in administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;
   e) sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului, in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;
   f) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare pentru achizitiile de lucrari, bunuri si servicii;
   g) sa echipeze cu contoare bransamentele utilizatorilor in punctul de delimitare a instalatiilor, in termenele stabilite de consiliile locale in conformitate cu prevederile legale, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (3) Penalitatile si sanctiunile aplicabile operatorilor pentru nerespectarea de catre acestia a indicatorilor de performanta ai serviciului se prevad in mod obligatoriu in hotararea de dare in administrare ori in contractul de delegare a gestiunii.
   Art. 34. – (1) Asigurarea sumelor necesare pentru finantarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevazuta la art. 33 alin. (2) lit. g), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, respectiv ale operatorilor, daca contractul de delegare a gestiunii are prevazuta aceasta investitie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptata.
   (2) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se deconteaza de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu aceasta destinatie prevazute in bugetele locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, aprobate potrivit legii si transferate operatorilor, respectiv in bugetele operatorilor, potrivit programelor de investitii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depasi consumul stabilit in regim pausal.

 

   
CAPITOLUL V
  Finantarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 

   Art. 35. – (1) Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii si exploatarii serviciului se asigura prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.
   (2) Preturile si tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fundamenteaza, se stabilesc, se ajusteaza, se modifica, se avizeaza si se aproba in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Fundamentarea preturilor si tarifelor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face de catre operator, astfel incat structura si nivelul acestora:
   a) sa acopere costul justificat economic al furnizarii/prestarii serviciului;
   b) sa asigure functionarea eficienta si in siguranta a serviciului, protectia si conservarea mediului, precum si sanatatea populatiei;
   c) sa descurajeze consumul excesiv si sa incurajeze investitiile de capital;
   d) sa garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
   e) sa garanteze continuitatea serviciului.
   (4) Procedurile de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor se stabilesc prin normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin*) al presedintelui acesteia.
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

 

   (5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:
   a) asigurarea furnizarii/prestarii serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale si precizati in hotararea de dare in administrare ori in contractul de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz;
   b) realizarea, pe perioada angajata, a unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul furnizat/prestat si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;
   c) asigurarea exploatarii, intretinerii si administrarii eficiente a infrastructurii aferente serviciului si a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
   (6) Preturile/tarifele operatorilor economici care produc si/sau transporta apa intr-un sistem de alimentare si o livreaza in alt sistem de alimentare se vor determina in baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activitati, cu defalcarea preturilor/tarifelor de producere si transport.
   (7) Dispozitiile alin. (6) se aplica si operatorilor ale caror preturi/tarife se determina in baza unor reguli sau formule stabilite prin hotarare a Guvernului, care livreaza apa in afara ariei de operare catre alti operatori. Dupa stabilirea preturilor/tarifelor, ajustarile ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevazute in hotarari ale Guvernului.
   (8) Preturile prevazute la alin. (6) se aproba de autoritatea publica locala sau asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, si se avizeaza de autoritatea de reglementare competenta, iar cele prevazute la alin. (7) se aproba de autoritatea de reglementare competenta.
   Art. 36. – (1) Operatorul are dreptul sa solicite periodic ajustarea preturilor si tarifelor, in functie de modificarile intervenite in structura costurilor.
   (2) In cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se poate face si pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului intre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si operator si avizate de A.N.R.S.C. In acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate.
   (3) Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei metodologii*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o componenta fixa, proportionala cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in stare de functionare si exploatarea in conditii de siguranta si eficienta a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, si una variabila, in functie de consumul de apa, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, inregistrate la utilizatori.
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

 

   (4) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru unele activitati specifice alimentarii cu apa si canalizarii prestate de operatori economici sau institutii publice care nu au calitatea de operatori si care nu se afla in coordonarea sau in subordinea directa a autoritatilor administratiei publice locale se face de A.N.R.S.C., pe baza principiilor si procedurilor prevazute de prezenta lege.
   (5) Avizarea preturilor si tarifelor pentru operatorii cuprinsi in programe de finantare externa se realizeaza de catre A.N.R.S.C., in conformitate cu prevederile acordului de imprumut.
   (6) La fundamentarea preturilor si tarifelor, operatorii pot sa solicite o cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. Nivelul acestei cote se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
   Art. 37. – (1) Finantarea investitiilor pentru infiintarea, dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare intra in competenta autoritatilor administratiei publice locale. In functie de modalitatea de gestiune adoptata si de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice in baza carora se desemneaza operatorul, sarcinile privind finantarea investitiilor pot fi transferate operatorului.
   (2) Finantarea lucrarilor de investitii si asigurarea surselor de finantare se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind finantele publice locale si ale Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza hotararilor consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.
   (4) In cazul gestiunii delegate, pentru mentinerea echilibrului contractual, orice subventie acordata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va putea fi aprobata numai daca determina o reducere a tarifului si/sau o crestere a calitatii serviciului, corespunzatoare subventiei acordate.

 

   
CAPITOLUL VI
  Raspunderi si sanctiuni

 

   Art. 38. – (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati, dupa caz.
   (2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu furnizeaza/nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanta aprobati, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:
   a) aplicarea unor penalizari corespunzatoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzatoare pragului necesar descurajarii operatorului in mentinerea deficientelor constatate; procedura de calcul si cuantumul penalizarilor vor fi prevazute atat in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare adoptat la nivel local, cat si in contractul de delegare a gestiunii serviciului;
   b) solicitarea de retragere/suspendare a licentei de catre A.N.R.S.C.;
   c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.
   Art. 39. – (1) **) Constituie infractiune in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei urmatoarele fapte:
   a) poluarea grava, in orice mod, a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor;
   b) nerespectarea zonelor de protectie a constructiilor si instalatiilor aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, instituite in conformitate cu normele tehnice si de protectie sanitara in vigoare, daca aceste zone erau marcate in mod corespunzator, precum si distrugerea marcajelor care semnalizeaza aceste zone.
   (2) **) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
   a) distrugerea, deteriorarea si manevrarea neautorizata a stavilarelor, gratarelor, vanelor, a altor constructii si instalatii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, care afecteaza siguranta serviciilor, functionarea normala si integritatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si produc efecte sau prejudicii materiale grave;
   b) impiedicarea accesului la constructiile, instalatiile si echipamentele componente, prin amplasarea de constructii sau prin depozitarea de obiecte si materiale pe traseul aductiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, caminelor, hidrantilor exteriori etc.
    ___________
   **) Art. 38 alin. (1) si (2), devenite prin renumerotare art. 39 alin. (1) si (2), au fost modificate prin Legea nr. 187/2012, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2014.

 

   (3) Constituie contraventii, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
   a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare fara aprobarea autoritatilor administratiei publice locale prin hotarare de dare in administrare sau hotarare de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;
   b) atribuirea de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, fara respectarea procedurilor de atribuire legale prevazute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) darea in administrare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fara licenta, respectiv atribuirea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fara licenta, cu exceptia contractelor atribuite potrivit art. 22.
   (4) Constituie contraventii, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
   a) neurmarirea de catre primar a intocmirii regulamentului propriu al serviciului si a caietului de sarcini in termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului si a caietului de sarcini-cadru;
   b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
   c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
   d) orice interventie neautorizata a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
   e) impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
   f) impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la instalatiile de preepurare, in scopul efectuarii controlului.
   (5) Consiliile locale, consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (3) si (4) care constituie contraventii in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
   Art. 40. – (1) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute in prezenta lege, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28.
   (2) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite de ministrul mediului si schimbarilor climatice, de ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, de presedintele A.N.R.S.C., de presedintii consiliilor judetene, de primari sau de imputernicitii acestora, conform competentelor lor.

 

   
CAPITOLUL VII
  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 41. – Regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru ale serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv indicatorii de performanta ai serviciului se elaboreaza de A.N.R.S.C. si se aproba prin ordin*) al presedintelui acesteia, in termen de un an de la data publicarii Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
   *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007 si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.

 

   Art. 42. – (1) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu avizul autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, au obligatia de a initia si aproba in prealabil:
   a) studiile de specialitate pentru stabilirea procedurii optime de delegare a gestiunii serviciului;
   b) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
   c) documentatia aferenta procedurii adoptate, in termen de 6 luni de la luarea deciziei cu privire la delegarea gestiunii serviciului;
   d) demararea procedurilor prin care se deleaga gestiunea, in termen de doua luni de la aprobarea documentatiilor.
   (2) In cazul reorganizarii sau lichidarii judiciare a operatorilor care isi desfasoara activitatea in baza unor contracte de delegare a gestiunii incheiate in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, in scopul desemnarii unui nou operator.
   Art. 43. – (1) Contractele de concesiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, valabil incheiate de catre autoritatile administratiei publice locale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.
   (2) Operatorii existenti care, la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, furnizeaza/presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare fara licenta au obligatia de a solicita si obtine eliberarea acesteia de catre A.N.R.S.C., in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (3) Licentele care acorda permisiunea furnizarii/prestarii serviciului, eliberate de A.N.R.S.C. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea.
   (4) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 18 din prezenta lege.
   Art. 44. – Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata, si ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 45. – Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta lege vor fi notificate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicata, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.
    ___________
   *) Legea nr. 143/1999 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

 

   Art. 46. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 21 martie 2007.
   Art. 47. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 634/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea Naţ. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunală

 

 
Metodologie

din 28/02/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 20/03/2007

de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

 
 

 

   CAPITOLUL I
  Scop

 

   Art. 1. – Prezenta metodologie de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare este elaborată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (1) şi alin. (2) lit. e) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
   Art. 2. – (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
   (2) Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de apă.

 

   CAPITOLUL II
  Domeniul de aplicare

 

   Art. 3. – (1) Sunt supuse avizării A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, definite potrivit Legii nr. 51/2006 şi Legii nr. 241/2006, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptată sau de ţara de origine a operatorilor care prestează aceste servicii.
   (2) A.N.R.S.C. avizează preţurile şi tarifele pentru operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi aprobă preţurile şi tarifele pentru operatorii economici care nu sunt în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.
   (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri şi tarife diferite de cele avizate de A.N.R.S.C., cu condiţia asigurării autonomiei financiare, a rentabilităţii şi eficienţei economice a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

   CAPITOLUL III
  Definiţii şi abrevieri

 

   Art. 4. – Termenii folosiţi în cadrul prezentei metodologii au semnificaţiile următoare:
   a) avizarea de preţuri şi tarife – activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale preţurilor şi tarifelor, desfăşurată de autoritatea de reglementare competentă, cu respectarea procedurii de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor, concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate;
   b) stabilirea de preţuri şi tarife – operaţiunea de analiză, pentru operatorii sau operatorii economici nou-intraţi pe piaţă, a calculaţiei preţurilor şi tarifelor, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se stabilesc structura şi nivelurile preţurilor şi tarifelor;
   c) ajustarea de preţuri şi tarife – operaţiunea de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
   d) modificarea de preţuri şi tarife – operaţiunea de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor actuale şi a structurii acestora, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor existente;
   e) producţie pentru servicii publice de alimentare cu apă – activitatea de extragere/prelucrare a apei din surse de suprafaţă şi/sau subterane, respectiv deznisiparea, decantarea, filtrarea şi dezinfectarea acesteia;
   f) transport pentru servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare – transmiterea apei de la captare până la rezervoarele de înmagazinare prin intermediul unor aducţiuni/apeducte, respectiv între 2 operatori, sau prin intermediul unor branşamente direct către utilizatori, precum şi transportul apelor uzate şi meteorice de la utilizatori la canalele de serviciu şi de la acestea la colectoare prin sisteme de tuburi de canalizare;
   g) distribuţie pentru servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare – livrarea apei la consumatori, utilizându-se reţelele de distribuţie a apei şi de preluare a apelor uzate şi meteorice de la utilizatori în reţelele de canalizare;
   h) operator de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare – persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia;
   i) operator economic – furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care nu exploatează un sistem public;
   j) autoritatea administraţiei publice locale – consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţia de dezvoltare comunitară;
   k) autoritatea de reglementare competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
   l) parametru de ajustare – indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic preţurile şi tarifele. Pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare parametrul de ajustare este indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică sau alt parametru de ajustare stabilit prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
   m) interval de timp – perioada calendaristică anterioară datei stabilirii nivelului preţurilor şi tarifelor sau perioada de timp luată în calcul la determinarea parametrului de ajustare;
   n) tarif compus – tarif cu două componente: fixă şi variabilă.

 

   CAPITOLUL IV
  Acte normative de referinţă

 

   Art. 5. – Prezenta metodologie are la bază următoarele acte normative de referinţă:
   a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
   b) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
   c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 108/2006;
   d) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.

 

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii generale

 

   Art. 6. – Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatea de reglementare competentă, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.
   Art. 7. – (1) La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot include în nivelul acestora o cotă corespunzătoare pierderilor de apă din sistem, justificate de starea tehnică a acestuia. Pentru operatorii şi operatorii economici care prestează numai activităţi de transport şi distribuţie, cota pierderilor de apă din sistem va fi calculată corespunzător. Nivelul acestei cote se aprobă anual de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
   (2) În cazul în care pierderile de apă din sistem nu se aprobă anual, A.N.R.S.C. va lua în calcul nivelul cotei stabilite şi aprobate pentru anul anterior.
   (3) Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
   (4) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate.
   (5) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.
   (6) Conducerea operatorilor economici poate stabili introducerea unei cote de dezvoltare, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5).
   Art. 8. – (1) Operatorul şi unitatea administrativteritorială care realizează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările şi completările ulterioare, să constituie şi să alimenteze Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare ca un fond de rezervă, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.
   (2) În determinarea Fondului IID cuprins în preţuri şi tarife, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină cont şi de gradul de suportabilitate al consumatorilor.
   Art. 9. – (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza solicitărilor operatorilor sau operatorilor economici, prin avizul de specialitate al preşedintelui A.N.R.S.C.
   (2) Operatorul sau operatorul economic de servicii care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare transmite la A.N.R.S.C. următoarele:
   a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: preţurile în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, preţurile solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; preţurile sau tarifele pentru populaţie propuse în cererea înaintată la A.N.R.S.C. vor fi determinate, inclusiv cota TVA, aprobată potrivit prevederilor legale în vigoare;
   b) fişele de fundamentare pentru stabilire, ajustare sau modificare;
   c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor;
   d) alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse.
   Art. 10. – (1) În cazul operatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a utilităţilor, pentru care Guvernul a stabilit pentru perioade determinate reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute de prezenta metodologie, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se stabilesc de A.N.R.S.C. pe baza regulilor respective.
   (2) Operatorii regionali cuprinşi în programe de dezvoltare/reabilitare cu finanţare externă/internaţională vor unifica preţurile/tarifele pe întreaga arie de operare, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor şi/sau ale acordurilor de finanţare internaţională.
   Art. 11. – În cazul delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care autorităţile administraţiei publice locale au stabilit, cu acordul creditorilor sau al operatorilor, reguli ori formule de ajustare sau modificare, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule, aprobate potrivit prevederilor legale.
   Art. 12. – În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face pe baza unor reguli sau formule de calcul avizate de A.N.R.S.C., convenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operator, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. În această situaţie, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate.
   Art. 13. – Operatorul sau operatorul economic are dreptul de a propune tarife compuse, stabilite conform metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi exploatare în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrată la utilizatori.
   Art. 14. – Monitorizarea şi controlul practicării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se vor face potrivit procedurilor elaborate de A.N.R.S.C.

 

   CAPITOLUL VI
  Stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare

 

   Art. 15. – (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc pentru operatorii sau operatorii economici nou-intraţi pe piaţa acestor servicii, precum şi pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale.
   (2) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 1a) şi 1b).
   (3) Fundamentarea preţurilor şi tarifelor se face pe baza consumurilor normate de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b).
   Art. 16. – (1) Stabilirea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit formulei:
   
   V
P = ───, unde:
   Q
 

    P = preţul sau tariful stabilit;
    V = valoarea programată a activităţii la nivelul anului în care se face propunerea;
    Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.
   (2) La stabilirea preţurilor şi tarifelor se au în vedere următoarele criterii:
   a) cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi cantităţile anuale propuse spre consum;
   b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situaţia reală de exploatare şi funcţionare;
   c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
   d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
   e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
   f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor programa la nivel anual;
   g) în nivelul preţurilor şi tarifelor se vor include o cotă de profit şi Fondul IID determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.
   (3) În avizul de specialitate emis de A.N.R.S.C. se va menţiona intervalul de timp anterior datei stabilirii, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.

 

   CAPITOLUL VII
  Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare

 

   Art. 17. – (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la operatori sau operatori economici, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.
   (2) Nivelurile de preţ sau de tarif pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorului sau operatorului economic, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi tarifelor pe economie.
   (3) În avizul de specialitate emis de A.N.R.S.C. se va menţiona, pe lângă preţul sau tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare ajustat, şi nivelul parametrului existent la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.
   (4) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).
   Art. 18. – (1) Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit formulei:
    P1 = P0 + DELTA(p), unde:
    P1 = preţul sau tariful ajustat;
    P0 = preţul sau tariful actual;
    DELTA(p) = creşterea de preţ sau de tarif determinată de influenţele reale primite în costuri;
   
      [DELTA(ct) + DELTA(ct) x r% + DELTA(ct) x d% + Fondul IID]
DELTA(p) = ──────────────────────────────────────────────────────────, unde:
                    Q
 

    DELTA(ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele primite în costuri;
    r% = cota de profit a operatorilor sau a operatorilor economici;
    d% = cota de dezvoltare;
    Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea, care nu diferă de cantitatea luată în calcul la determinarea preţului sau tarifului în vigoare;
    Fondul IID = Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare care se include în nivelul preţurilor şi tarifelor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 108/2006.
   (2) Ajustarea de preţ sau de tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:
   a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta ajustare, în limita preţurilor de piaţă;
   b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;
   c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
   d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
   e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
   f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară;
   g) cota de profit se menţine la nivelul avizat anterior, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.
   (3) În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.
   (4) În situaţia în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.

 

   CAPITOLUL VIII
  Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare

 

   Art. 19. – (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi modificate în următoarele situaţii:
   a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;
   b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor produse, transportate sau distribuite ori la modificarea condiţiilor de producţie, transport sau distribuţie, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive.
   (2) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).
   Art. 20. – (1) Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit formulei:
    P1 = P0 + DELTA(p), unde:
    P1 = preţul sau tariful modificat;
    P0 = preţul sau tariful actual;
    DELTA(p) = creşterea de preţ;
   
      ([DELTA C(v) + DELTA C(f)] + [DELTA C(v) + DELTA C(f)] x r% + [DELTA C(v) + DELTA C(f)] x d%
DELTA(p) = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────, unde:
                            Q
 

    DELTA C(v) = creşterea cheltuielilor variabile ca urmare a influenţelor primite în costuri;
    DELTA C(f) = creşterea cheltuielilor fixe ca urmare a influenţelor primite în costuri;
    r% = cota de profit a operatorilor sau a operatorilor economici;
    d% = cota de dezvoltare;
    Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.
   (2) Modificarea de preţ sau de tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:
   a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta avizare, în limita preţurilor de piaţă;
   b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice;
   c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
   d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
   e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
   f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul la care se face propunerea sau la nivelul rezultat ca urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice;
   g) o cotă de profit, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.
   (3) În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.
   (4) În situaţia în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.

 

   CAPITOLUL IX
  Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor compuse
pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

 

   Art. 21. – Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi propuse de operatori sau operatori economici pentru stabilire, ajustare sau modificare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
   a) existenţa contorizării la utilizatorii finali;
   b) analiza şi acordul autorităţilor administraţiei publice locale implicate pentru aplicarea preţurilor şi tarifelor compuse.
   Art. 22. – Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare au două componente;
   a) o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi în funcţiune, în condiţii de eficienţă, a sistemului public de alimentare cu apă, respectiv de canalizare;
   b) o componentă variabilă în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate preluate de la utilizatori.
   Art. 23. – (1) Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se pot stabili la iniţiativa operatorilor sau a autorităţilor administraţiei publice locale implicate, după realizarea unui studiu din care să rezulte oportunitatea acestora.
   (2) Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).
   Art. 24. – (1) Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc potrivit formulei:
    P = a + b, unde:
    a – (lei/consumator) reprezintă partea fixă a preţului/tarifului şi se calculează potrivit formulei:
   
  [C(f) + C(f) x r% + C(f) x d%)
a = ────────────────────────────── x Q(medie/cs), unde:
         Q
 

   C(f) = cheltuieli fixe;
    r% = cota de profit a operatorului sau a operatorului economic;
    d% = cota de dezvoltare;
    Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea;
    Q(medie/cs) = cantitatea medie lunară pe consumator.
    Q(medie/cs casnici) se determină ca raport între cantitatea medie lunară livrată consumatorilor casnici şi numărul mediu al consumatorilor.
    Q(medie/cs rest utilizatori) se va determina în două sau mai multe tranşe, în funcţie de cantităţile contractate.
    Q(medie/cs rest utilizatori) se va determina astfel încât să reflecte cât mai fidel cantitatea de apă contractată de utilizator;
    b – preţ/tarif pe m3 reprezintă partea variabilă a preţului/tarifului şi se determină potrivit formulei:
   
  [C(v) + C(v) x r% + C(v) x d%)
b = ──────────────────────────────, unde:
         Q
 

   C(v) = cheltuieli variabile;
    r% = cota de profit a operatorului sau a operatorului economic;
    d% = cota de dezvoltare;
    Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.
   (2) În situaţia în care operatorul constituie Fondul IID, formulele pentru determinarea preţurilor şi tarifelor compuse se adaptează în mod corespunzător.
   (3) În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formulele pentru determinarea preţurilor şi tarifelor compuse se adaptează în mod corespunzător.
   Art. 25. – Ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor compuse la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit metodologiei şi criteriilor prevăzute la cap. VII şi VIII.
   Art. 26. – Anexele nr. 1a), 1b), 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

   ANEXA Nr. 1a)
la metodologie

 

    FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea preţurilor la apă
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┐
│             Specificaþie             │  U.M.  │Programat anual│Preþ propus │
│                               │      │  - lei -  │- lei/U.M. -│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│A. Apã brutã cumpãratã                    │  mii m3  │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│B. Apã livratã:                        │  mii m3  │        │      │
│- populaþie                          │  mii m3  │        │      │
│- rest consumatori, inclusiv consum propriu          │  mii m3  │        │      │
│- pierderi de apã în sistem                  │ %/mii m3 │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│C. Energie consumatã                     │ total MWh │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│D. Numãr salariaþi                      │nr. personal│        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│E. Venit mediu/salariat                    │  lei   │        │      │
│1. Cheltuieli materiale:                   │      │        │      │
│- apã brutã; cantitatea cu preþ în vigoare          │      │        │      │
│- pierderi de apã în activitãþile de transport ºi distribuþie │      │        │      │
│- energie electricã; cantitatea cu preþ în vigoare      │      │        │      │
│- tratarea apei                        │      │        │      │
│- materiale tehnologice                    │      │        │      │
│- cheltuieli cu protecþia mediului              │      │        │      │
│- amortizare anualã                      │      │        │      │
│- redevenþã anualã                      │      │        │      │
│- reparaþii în regie                     │      │        │      │
│- reparaþii cu terþii                     │      │        │      │
│- studii ºi cercetãri                     │      │        │      │
│- alte servicii executate de terþi:              │      │        │      │
│• colaborãri                         │      │        │      │
│• comisioane ºi onorarii                   │      │        │      │
│• protocol, reclamã, publicitate               │      │        │      │
│• poºtã, telecomunicaþii                   │      │        │      │
│- alte cheltuieli materiale                  │      │        │      │
│2. Cheltuieli cu munca vie, din care:             │      │        │      │
│- salarii                           │      │        │      │
│- CAS                             │      │        │      │
│- Fond ºomaj                         │      │        │      │
│- FNAS                            │      │        │      │
│- Fond accidente ºi boli profesionale             │      │        │      │
│- CCIASS                           │      │        │      │
│- Fond garantare creanþe salariale              │      │        │      │
│- alte cheltuieli cu munca vie                │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│F. Cheltuieli de exploatare (1 + 2)              │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│G. Cheltuieli financiare                   │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│I. Cheltuieli totale (F + G)                 │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│II. Profit                          │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│III. Cota de dezvoltare                    │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│IV. Fondul IID                        │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│V. Venituri obþinute din producere, transport, distribuþie apã│  lei   │        │      │
│(I + II + III + IV)                      │      │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│VI. Cantitate livratã, inclusiv consum propriu        │  mii m3  │        │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│                               │      │     V   │      │
│VII. Preþ unitar (V : VI)                   │  lei/m3  │  P = ────  │      │
│                               │      │     Q   │      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┘
 

    NOTĂ:
    La lit. A, volumul apei brute fundamentate va fi determinat, după caz, în funcţie de sursele de alimentare existente.
    Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea preţurilor la apă, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.
    Pentru activităţile de producere, transport sau distribuţie se vor întocmi fişe de fundamentare separate, în cazul în care operatorul sau operatorul economic prestează una dintre aceste activităţi.
    Cheltuielile cu pierderile de apă din sistem vor fi calculate numai în cazul activităţii de transport şi distribuţie a apei.
    Pierderile de apă din sistem reprezintă raportul sau diferenţa dintre apa livrată şi apa cumpărată.
    Valoarea pierderilor de apă din sistem se determină avându-se în vedere preţul apei cumpărate şi cantitatea de apă pierdută.
    În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
    Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.
    Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie – salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.
    Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA-ul.

 

   ANEXA Nr. 1b)
la metodologie

 

    FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifelor la canalizare
   
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┐
│          Specificaþie           │  U.M.  │Programat anual│Tarif propus│
│                           │      │  - lei -  │- lei/U.M. -│
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│A. Apã livratã:                   │  mii m3  │        │      │
│- populaþie                     │  mii m3  │        │      │
│- rest consumatori, inclusiv consum propriu     │  mii m3  │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│B. Apã uzatã ºi meteoricã procesatã:         │  mii m3  │        │      │
│- populaþie                     │  mii m3  │        │      │
│- rest consumatori, inclusiv din consum propriu   │  mii m3  │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│C. Energie consumatã                 │ total MWh │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│D. Numãr salariaþi                  │nr. personal│        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│E. Venit mediu/salariat               │  lei   │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│1. Cheltuieli materiale:               │      │        │      │
│- energie electricã; cantitatea cu preþ în vigoare  │      │        │      │
│- materiale tehnologice               │      │        │      │
│- cheltuieli cu protecþia calitãþii apei (suspensii) │      │        │      │
│- cheltuieli cu protecþia mediului          │      │        │      │
│- amortizare anualã                 │      │        │      │
│- redevenþa anualã                  │      │        │      │
│- reparaþii în regie                 │      │        │      │
│- reparaþii cu terþii                │      │        │      │
│- studii ºi cercetãri                │      │        │      │
│- alte servicii executate de terþi:         │      │        │      │
│• colaborãri                     │      │        │      │
│• comisioane ºi onorarii               │      │        │      │
│• protocol, reclamã, publicitate           │      │        │      │
│• poºtã, telecomunicaþii               │      │        │      │
│- alte cheltuieli materiale             │      │        │      │
│2. Cheltuieli cu munca vie, din care:        │      │        │      │
│- salarii                      │      │        │      │
│- CAS                        │      │        │      │
│- Fond ºomaj                     │      │        │      │
│- FNAS                        │      │        │      │
│- Fond accidente ºi boli profesionale        │      │        │      │
│- CCIASS                       │      │        │      │
│- Fond garantare creanþe salariale          │      │        │      │
│- alte cheltuieli cu munca vie            │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│F. Cheltuieli de exploatare (1+2)          │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│G. Cheltuieli financiare               │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│I. Cheltuieli totale (F+G)              │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│II. Profit                      │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│III. Cota de dezvoltare               │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│IV. Fondul IID                    │      │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│V. Venituri obþinute din activitatea de canalizare  │      │        │      │
│(I + II + III + IV)                 │  lei   │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│VI. Cantitatea procesatã, inclusiv din consum propriu│  mii m3  │        │      │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┤
│                           │      │    V   │      │
│VII. Tarif unitar (V : VI)              │  lei/m3  │  P = ────  │      │
│                           │      │    Q   │      │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┘
 

    NOTĂ:
    În condiţiile existenţei unor sisteme diferite pentru apa pluvială (meteorică) şi menajeră, operatorul va întocmi fişe de fundamentare distincte.
    Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la canalizare, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.
    În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
    Cheltuielile cu protecţia calităţii apei se stabilesc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 352/2005privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
    Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.
    Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie – salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.
    Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA-ul.

 

   ANEXA Nr. 2a)
la metodologie

 

    FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru ajustarea sau modificarea preţurilor la apă
   
┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────────────────────────┐
│                      │      │     │ Fundamentarea  │      Propus       │
│                      │      │ Realizat │  anterioarã  │                │
│        Specificaþie        │  U.M.  │ perioada ├───────┬──────────┼──────────┬──────────┬──────────┤
│                      │      │anterioarã│ Total │ Unitar │ Total  │ Total  │ Unitar │
│                      │      │ - lei - │- lei -│- lei/m3 -│ - lei - │ creºteri │- lei/m3 -│
│                      │      │     │    │     │     │ - lei - │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A. Apã brutã cumpãratã           │  mii m3  │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│B. Apã livratã:              │  mii m3  │     │    │     │     │     │     │
│- populaþie                │  mii m3  │     │    │     │     │     │     │
│- rest consumatori, inclusiv consum propriu│  mii m3  │     │    │     │     │     │     │
│- pierderi de apã în sistem        │ %/mii m3 │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│C. Energie consumatã            │ total MWh │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│D. Numãr salariaþi             │nr. personal│     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│E. Venit mediu/salariat          │  lei   │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli variabile:          │      │     │    │     │     │  **)  │     │
│                      │      │     │    │     │     │DELTAC(v) │     │
│- apã brutã; cantitatea cu preþ în vigoare │      │     │    │     │     │     │     │
│- pierderi de apã în activitãþile de    │      │     │    │     │     │     │     │
│ transport ºi distribuþie         │      │     │    │     │     │     │     │
│- energie electricã tehnologicã;      │      │     │    │     │     │     │     │
│ cantitatea cu preþ în vigoare      │      │     │    │     │     │     │     │
│- tratarea apei              │      │     │    │     │     │     │     │
│- materiale tehnologice          │      │     │    │     │     │     │     │
│- alte cheltuieli materiale specifice   │      │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli fixe, din care:       │      │     │    │     │     │  **)  │     │
│a) cheltuieli materiale:          │      │     │    │     │     │DELTAC(f) │     │
│- materiale                │      │     │    │     │     │     │     │
│- energie electricã; cantitatea cu preþ  │      │     │    │     │     │     │     │
│în vigoare                 │      │     │    │     │     │     │     │
│- cheltuieli cu protecþia mediului     │      │     │    │     │     │     │     │
│- amortizare anualã            │      │     │    │     │     │     │     │
│- redevenþa anualã             │      │     │    │     │     │     │     │
│- reparaþii în regie            │      │     │    │     │     │     │     │
│- reparaþii cu terþii           │      │     │    │     │     │     │     │
│- studii ºi cercetãri           │      │     │    │     │     │     │     │
│- alte servicii executate de terþi:    │      │     │    │     │     │     │     │
│• colaborãri                │      │     │    │     │     │     │     │
│• comisioane ºi onorarii          │      │     │    │     │     │     │     │
│• protocol, reclamã, publicitate      │      │     │    │     │     │     │     │
│• poºtã, telecomunicaþii          │      │     │    │     │     │     │     │
│- alte cheltuieli materiale        │      │     │    │     │     │     │     │
│b) cheltuieli cu munca vie, din care:   │      │     │    │     │     │     │     │
│- salarii                 │      │     │    │     │     │     │     │
│- CAS                   │      │     │    │     │     │     │     │
│- Fond ºomaj                │      │     │    │     │     │     │     │
│- FNAS                   │      │     │    │     │     │     │     │
│- Fond accidente ºi boli profesionale   │      │     │    │     │     │     │     │
│- CCIASS                  │      │     │    │     │     │     │     │
│- Fond garantare creanþe salariale     │      │     │    │     │     │     │     │
│- alte cheltuieli cu munca vie       │      │     │    │     │     │     │     │
│c) cheltuieli financiare          │      │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Cheltuieli totale            │      │     │    │     │     │  *)   │     │
│(1 + 2)                  │      │     │    │     │     │DELTA(ct) │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. Profit                 │      │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. Cota de dezvoltare          │      │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. Fondul IID               │      │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. Venituri obþinute din producere,    │      │     │    │     │     │     │     │
│transport, distribuþie apã (I+II+III+IV)  │  lei   │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. Cantitate livratã, inclusiv consum   │  mii m3  │     │    │     │     │     │     │
│propriu                  │      │     │    │     │     │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. Preþ unitar              │  lei/m3  │     │    │  P0  │     │  *)  │ ***)  │
│(V : VI)                  │      │     │    │     │     │DELTA(p) =│ P1 =  │
│                      │      │     │    │     │     │ Valoarea │ P0 +  │
│                      │      │     │    │     │     │creºterii/│DELTA(p) │
│                      │      │     │    │     │     │cantitate │     │
│                      │      │     │    │     │     │  **)  │     │
│                      │      │     │    │     │     │ DELTA(p) │     │
└───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
 

   *) În cazul ajustării preţurilor la apă.
   **) În cazul modificării preţurilor la apă.
   ***) În cazul ajustării sau modificării preţurilor la apă.

 

    La lit. A, volumul apei brute fundamentate va fi determinat, după caz, în funcţie de sursele de alimentare existente.
    Pentru coloana „Realizat perioada anterioară”, operatorul sau operatorul economic va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii.
    Odată cu Fişa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea preţurilor la apă, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.
    Pentru activităţile de producere, transport sau distribuţie se vor întocmi fişe de fundamentare separate, în cazul în care operatorul sau operatorul economic prestează una dintre aceste activităţi.
    Cheltuielile cu pierderile de apă din sistem vor fi calculate numai în cazul activităţii de transport şi distribuţie a apei.
    Pierderile de apă din sistem reprezintă raportul dintre apa livrată şi apa cumpărată.
    Valoarea pierderilor de apă din sistem se determină având în vedere preţul apei cumpărate şi cantitatea de apă pierdută.
    În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
    Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.
    Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie – salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.
    Veniturile realizate nu reprezintă veniturile încasate; acestea se determină prin înmulţirea cantităţilor facturate cu preţul în vigoare.
    Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA-ul.

 

   ANEXA Nr. 2b)
la metodologie

 

    FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la canalizare
   
┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┐
│                      │      │     │ Fundamentarea  │      Propus      │
│                      │      │ Realizat │  anterioarã  │               │
│        Specificaþie        │  U.M.  │ perioada ├───────┬──────────┼───────┬──────────┬──────────┤
│                      │      │anterioarã│ Total │ Unitar │ Total │ Total  │ Unitar │
│                      │      │ - lei - │- lei -│- lei/m3 -│- lei -│ creºteri │- lei/m3 -│
│                      │      │     │    │     │    │ - lei - │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A. Apã livratã:               │  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
│- populaþie                 │  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
│- rest consumatori, inclusiv consum propriu │  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│B. Apã uzatã ºi meteoricã procesatã:    │  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
│- populaþie                 │  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
│- rest consumatori, inclusiv consum propriu │  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│C. Energie consumatã            │ total MWh │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│D. Numãr salariaþi             │nr. personal│     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│E. Venit mediu/salariat           │  lei   │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli variabile:          │      │     │    │     │    │  **)  │     │
│- energie electricã tehnologicã; cantitatea │      │     │    │     │    │DELTAC(v) │     │
│cu preþ în vigoare             │      │     │    │     │    │     │     │
│- materiale tehnologice           │      │     │    │     │    │     │     │
│- cheltuieli cu protecþia calitãþii apei  │      │     │    │     │    │     │     │
│(suspensii)                 │      │     │    │     │    │     │     │
│- alte cheltuieli materiale specifice    │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli fixe, din care:        │      │     │    │     │    │  **)  │     │
│a) cheltuieli materiale:          │      │     │    │     │    │DELTAC(f) │     │
│- materiale                 │      │     │    │     │    │     │     │
│- energie electricã; cantitatea cu preþ   │      │     │    │     │    │     │     │
│ în vigoare                │      │     │    │     │    │     │     │
│- cheltuieli cu protecþia mediului     │      │     │    │     │    │     │     │
│- amortizare anualã             │      │     │    │     │    │     │     │
│- redevenþa anualã             │      │     │    │     │    │     │     │
│- reparaþii în regie            │      │     │    │     │    │     │     │
│- reparaþii cu terþii            │      │     │    │     │    │     │     │
│- studii ºi cercetãri            │      │     │    │     │    │     │     │
│- alte servicii executate de terþi:     │      │     │    │     │    │     │     │
│• colaborãri                │      │     │    │     │    │     │     │
│• comisioane ºi onorarii          │      │     │    │     │    │     │     │
│• protocol, reclamã publicitate       │      │     │    │     │    │     │     │
│• poºtã, telecomunicaþii          │      │     │    │     │    │     │     │
│- alte cheltuieli materiale         │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│b) cheltuieli cu munca vie, din care:    │      │     │    │     │    │     │     │
│- salarii                  │      │     │    │     │    │     │     │
│- CAS                    │      │     │    │     │    │     │     │
│- Fond ºomaj                │      │     │    │     │    │     │     │
│- FNAS                   │      │     │    │     │    │     │     │
│- Fond accidente ºi boli profesionale    │      │     │    │     │    │     │     │
│- CCIASS                  │      │     │    │     │    │     │     │
│- Fond garantare creanþe salariale     │      │     │    │     │    │     │     │
│- alte cheltuieli cu munca vie       │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│c) cheltuieli financiare          │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│I. Cheltuieli totale            │      │     │    │     │    │  *)  │     │
│(1 + 2)                   │      │     │    │     │    │DELTA(ct) │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│II. Profit                 │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│III. Cota de dezvoltare           │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│IV. Fondul IID               │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│V. Venituri obþinute din activitatea de   │  lei   │     │    │     │    │     │     │
│canalizare (I+II+III+IV)          │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│VI. Cantitate procesatã, inclusiv din consum│  mii m3  │     │    │     │    │     │     │
│  propriu                 │      │     │    │     │    │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│VII. Tarif unitar              │      │     │    │     │    │  *)  │  ***)  │
│(V : VI)                  │  lei/m3  │     │    │     │    │DELTA(p) =│  P1 =  │
│                      │      │     │    │  P0  │    │ Valoarea │  P0 +  │
│                      │      │     │    │     │    │creºterii/│ DELTA(p) │
│                      │      │     │    │     │    │ canitate │     │
│                      │      │     │    │     │    │  **)  │     │
│                      │      │     │    │     │    │ DELTA(p) │     │
└────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┘
 

   *) În cazul ajustării tarifelor la canalizare.
   **) În cazul modificării tarifelor la canalizare.
   ***) În cazul ajustării sau modificării tarifelor la canalizare.

 

    În condiţiile existenţei unor sisteme diferite pentru apa pluvială (meteorică) şi menajeră, operatorul va întocmi fişe de fundamentare distincte.
    Pentru coloana „Realizat perioada anterioară”, operatorul sau operatorul economic va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii.
    Cheltuielile cu protecţia calităţii apei se stabilesc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 352/2005privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
    Odată cu Fişa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la canalizare, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.
    În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
    Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.
    Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie – salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.
    Veniturile realizate nu reprezintă veniturile încasate; acestea se determină prin înmulţirea cantităţilor facturate cu tariful în vigoare.
    Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA.
Parlamentul Romaniei

 

 
Lege nr. 51/2006

din 08/03/2006
Versiune actualizata la data de 29/11/2012

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice


 

 

    ___________
@Text actualizat la data de 29.11.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– O.U.G. nr. 13/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26/02/2008.
– Legea nr. 329/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09/11/2009.

    ___________
@Pus in aplicare prin:
– Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 05/07/2007.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

   Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.
   (2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin prezenta lege si prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la:
   a) alimentarea cu apa;
   b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
   c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
   d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
   e) salubrizarea localitatilor;
   f) iluminatul public;
   g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
   h) transportul public local.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (3) Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice definite la alin. (2), infiintate, organizate si furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, daca prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (4) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
   a) au caracter economico-social;
   b) raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
   c) au caracter tehnico-edilitar;
   d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;
   e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
   f) presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
   g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau judetene;
   h) sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
   i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta;
   j) pot fi furnizate/prestate de catre operatorii titulari de licenta care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;
    ___________
    Litera j) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului «beneficiarul plateste»;
   l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investitie se face prin preturi si tarife reglementate sau taxe speciale.
    ___________
    Art. 1. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 2. – In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
   a) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice – asociatia de dezvoltare intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice furnizate/prestate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   b) autoritati de reglementare competente – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., Autoritatea Rutiera Romana, denumita in continuare A.R.R., sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
   c) autorizatie – act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
   d) avizare preturi si tarife – activitatea de analiza si verificare a preturilor si tarifelor, desfasurata de autoritatile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor, concretizata prin emiterea unui aviz de specialitate;
   e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice – actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice implica operarea propriu-zisa a serviciului/activitatii, concesionarea sistemului de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   f) licenta – actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilitati publice intr-un domeniu reglementat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice;
   g) operator – persoana juridica de drept public sau de drept privat inregistrata in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licenta emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta din Romania, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilitati publice si care asigura nemijlocit gestiunea serviciului/activitatii, precum si administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia/acesteia;
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   g1) operator regional – operatorul societate comerciala cu capital social integral al unora sau al tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. Operatorul regional asigura furnizarea/prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnicoedilitare aferente acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei. Operatorul regional se infiinteaza in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenti subordonati autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Litera g1) a fost introdusa prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   h) utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;
   i) sistem de utilitati publice – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobandite potrivit legii, constand din terenuri, cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotari functionale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale carui exploatare si functionare se asigura furnizarea/prestarea serviciului;
   j) infrastructura tehnico-edilitara – ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;
   k) domeniu public – totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national;
   l) domeniu privat – totalitatea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la lit. k), intrate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege;
   m) monopol in domeniul serviciilor de utilitati publice – situatie de piata caracteristica unor servicii de utilitati publice care, pe o arie teritoriala delimitata, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;
   n) stabilirea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor, dupa caz, pentru serviciile de utilitati publice;
   o) ajustarea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;
   p) modificarea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor.
   r) activitate din sfera serviciilor de utilitati publice, denumita in continuare activitate – componenta functionala distincta a lantului tehnologic specific unui serviciu de utilitati publice.
    ___________
    Litera r) a fost introdusa prin punctul 41. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   Art. 3. – (1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, mandatate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) In organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al comunitatilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizeaza satisfacerea cat mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale, precum si dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ-teritoriale.
   (3) Abrogat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.
   (4) Detalierea infiintarii, organizarii, dezvoltarii, finantarii, functionarii si gestionarii fiecarui serviciu de utilitati publice se face prin legi speciale, prin norme si reglementari sectoriale adoptate prin hotarari ale Guvernului si prin ordine ale autoritatilor de reglementare competente.
   (5) Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiti potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g1). Operatorii pot avea urmatorul statut:
   a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   b) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   c) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   d) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   e) societati comerciale cu capital social privat;
   f) societati comerciale cu capital social mixt.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 4. – (1) Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta publica si apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private a acestora, dupa caz.
   (2) Daca amplasarea si realizarea componentelor sistemelor de utilitati publice, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat cele apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevazute de lege.
   (3) Pentru asigurarea protectiei si functionarii normale a sistemelor de utilitati publice, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatile competente.
   (4) Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, precum si lucrarile de revizii, reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica.
   Art. 5. – (1) In vederea identificarii, inregistrarii, descrierii si reprezentarii pe harti si planuri cadastrale, precum si in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, sistemele de utilitati publice se evidentiaza si se inventariaza in cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, conform legii.
   (2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau tara de origine, au dreptul de servitute legala asupra sistemelor de utilitati publice destinate realizarii serviciilor.
   Art. 6. – Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se administreaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind administratia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea regionala, finantele publice locale si cu respectarea principiilor:
   a) autonomiei locale;
   b) descentralizarii serviciilor publice;
   c) subsidiaritatii si proportionalitatii;
   d) responsabilitatii si legalitatii;
   e) asocierii intercomunitare;
   f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
   g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
   h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
   i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
   j) participarii si consultarii cetatenilor;
   k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
   Art. 7. – (1) Serviciile de utilitati publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte fundamentale, si anume:
   a) universalitate;
   b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale reglementate;
   c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;
   d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale reglementate;
   e) transparenta decizionala si protectia utilizatorilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (2) Organizarea, exploatarea si gestionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure:
   a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor contractuale;
   b) sanatatea populatiei si calitatea vietii;
   c) protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor;
   d) functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor;
   e) introducerea unor metode moderne de management;
   f) introducerea unor metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor, politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitati publice;
   g) dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   h) informarea si consultarea comunitatilor locale beneficiare ale acestor servicii;
   i) respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si reglementarea ariilor de monopol.

 

   
CAPITOLUL II
  Autoritati si competente

 

   
SECŢIUNEA 1
  Autoritatile administratiei publice locale

 

   Art. 8. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 91. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (11) Autoritatile administratiei publice locale au competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente in ceea ce priveste reglementarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 92. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in legatura cu:
   a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
   b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
   c) asocierea intercomunitara in scopul infiintarii, organizarii, gestionarii si exploatarii in interes comun a unor servicii de utilitati publice, inclusiv pentru finantarea si realizarea obiectivelor de investitii specifice sistemelor de utilitati publice;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   d) alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa caz, concesionarea sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   d1) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Administratiei si Internelor impreuna cu autoritatile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
    ___________
    Litera d1) a fost introdusa prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   e) participarea unitatilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societati comerciale avand ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau judetean, dupa caz;
   f) contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor existente;
   g) garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilitati publice in vederea infiintarii sau dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
   h) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
    ___________
    Litera h) a fost modificata prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   i) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
   j) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente;
   k) restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol;
   l) protectia si conservarea mediului natural si construit.
   (3) Impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice locale, adoptate in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
   Art. 9. – (1) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natura administrativa, supuse normelor juridice de drept public. Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciilor de utilitati publice:
   a) sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
   b) sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati publice, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
   c) sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante;
   d) sa adopte masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
   e) sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a serviciilor;
   f) sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
   g) sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;
   h) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei utilizatorilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 111. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori, stabilite in baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, dupa caz, in functie de forma de gestiune adoptata. In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) autoritatile administratiei publice locale au, in relatia cu operatorii serviciilor de utilitati publice, urmatoarele drepturi:
   a) sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
   b) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, incredintate pentru realizarea serviciului;
   c) sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii serviciilor;
   d) sa aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit competentelor acordate acestora prin legea speciala;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   e) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
   f) sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor;
   g) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, sa solicite avizul autoritatilor de reglementare competente.
   (3) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor si sa organizeze o noua procedura pentru delegarea gestiunii acestora, daca constata si dovedesc nerespectarea repetata de catre operatori a obligatiilor contractuale si daca operatorii nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa asigure atingerea, intr-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumati.
   (4) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice:
   a) sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora si de modul de gestiune adoptat;
   b) sa asigure un mediu de afaceri concurential, transparent si loial;
   c) sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
   d) sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzator clauzelor contractuale;
   e) sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice

 

   Art. 10. – (1) Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, pot sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, in scopul constituirii unor asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect furnizarea/prestarea in comun a serviciilor comunitare de utilitati publice si infiintarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente.
   (2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica de drept privat si statut de utilitate publica recunoscut prin efectul legii, destinate exercitarii si realizarii in comun a competentelor autoritatilor administratiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, stabilite in sarcina acestora potrivit dispozitiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicata, si ale Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006.
   (3) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se constituie si dobandesc personalitate juridica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice nu pot fuziona, nu se pot diviza si nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si comisia de cenzori. Adunarea generala adopta hotarari in conformitate cu statutul asociatiei. Hotararile adunarii generale sunt asimilate actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilitati publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. In acest scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special incredintat.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (5) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8 alin. (2), la art. 9 si la art. 32, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) si g), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) si la art. 32 alin. (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) si j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) si g), la art. 9 alin. (3) si la art. 32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.
   (6) Sistemele de utilitati publice sau partile componente ale acestora, realizate in comun prin programe de investitii noi realizate in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, apartin proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale membre si se inregistreaza in patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor criterii:
   a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unitati administrativ-teritoriale, pe care o si deservesc, apartin domeniului public al acesteia;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   b) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativteritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al judetului, daca toate unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este membru al asociatiei;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale, apartenenta acestora se stabileste de catre adunarea generala a asociatiei si este prevazuta in contractul de delegare a gestiunii, daca aceste unitati administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu este membru.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (61) Modalitatea de aplicare a criteriilor prevazute la alin. (6) se stabileste prin statutul asociatiilor si prin contractul de delegare a gestiunii respective.
    ___________
    Alineatul (61) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (7) Statutul si actul constitutiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se semneaza, in numele si pe seama acestora, de primarii unitatilor administrativ-teritoriale asociate si/sau, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene.
   (8) Modul de organizare si de functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, pe baza actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (9) Hotararile adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    ___________
    Art. 10. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.
    ___________
    SECTIUNEA a 2-a a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Autoritatile administratiei publice centrale

 

   Art. 11. – (1) Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului in domeniul serviciilor de utilitati publice, in concordanta cu Programul de guvernare si cu obiectivele Planului national de dezvoltare economico-sociala a tarii, prin:
   a) aprobarea si actualizarea Strategiei nationale privind serviciile comunitare de utilitati publice;
   b) indrumarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea infiintarii, organizarii, exploatarii si gestionarii eficiente a serviciilor de utilitati publice, respectiv pentru reabilitatea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a localitatilor;
   c) acordarea garantiilor guvernamentale pentru obtinerea creditelor interne si externe necesare dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau judetean;
   d) acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau judetean, cu respectarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii.
   (2) Guvernul examineaza periodic starea serviciilor de utilitati publice si stabileste masuri pentru dezvoltarea durabila si cresterea calitatii acestora, corespunzator cerintelor utilizatorilor si nevoilor localitatilor, pe baza unor strategii sectoriale specifice.
   (3) Guvernul sprijina autoritatile administratiei publice locale prin masuri administrative, legislative si economico-financiare, in scopul dezvoltarii si imbunatatirii cantitative si calitative a serviciilor de utilitati publice si al asigurarii functionarii si exploatarii in conditii de siguranta si eficienta economica a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
   (4) In exercitarea prerogativelor si atributiilor mentionate la alin. (1), (2) si (3) Guvernul urmareste:
   a) armonizarea strategiilor si politicilor in domeniul serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau judetean cu cele privind dezvoltarea socio-economica, urbanismul si amenajarea teritoriului, protectia si conservarea mediului;
   b) descentralizarea serviciilor de utilitati publice si consolidarea autonomiei locale cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si controlul functionarii acestora;
   c) elaborarea strategiilor si politicilor locale cu privire la serviciile de utilitati publice si la implementarea acestora, cu respectarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii;
   d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piata in sfera serviciilor de utilitati publice, prin crearea unui mediu concurential, atragerea participarii capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegata;
   e) intarirea capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale in exercitarea atributiilor acestora privind infiintarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice;
   f) promovarea asocierii intercomunitare pentru infiintarea si exploatarea unor sisteme de utilitati publice;
   g) promovarea colaborarii, sub diferite forme, dintre autoritatile administratiei publice locale si sectorul privat pentru finantarea infiintarii, dezvoltarii, modernizarii si exploatarii unor servicii de utilitati publice, respectiv a bunurilor specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;
   h) restrangerea si reglementarea ariilor unde prevaleaza conditiile de monopol caracteristice unor servicii de utilitati publice.
   Art. 12. – Exercitarea functiei de analiza, sinteza, decizie, coordonare, monitorizare si planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice este incredintata Ministerului Administratiei si Internelor, in calitate de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, avand urmatoarele atributii:
   a) elaboreaza si promoveaza Strategia nationala a serviciilor comunitare de utilitati publice;
   b) elaboreaza si promoveaza strategiile sectoriale pe termen mediu si lung cu privire la dezvoltarea serviciilor de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
   c) initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de legi, hotarari ale Guvernului si alte acte normative pentru domeniul sau de activitate;
   d) fundamenteaza, avizeaza si coordoneaza, la nivel central, stabilirea prioritatilor in alocarea resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul serviciilor, in conformitate cu Strategia nationala a serviciilor comunitare de utilitati publice;
   d1) monitorizeaza, centralizeaza si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai serviciilor comunitare de utilitati publice, conform metodologiei prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d1);
    ___________
    Litera d1) a fost introdusa prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   e) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor guvernamentale de investitii in sectorul serviciilor de utilitati publice, inclusiv a programelor de investitii realizate prin cofinantare externa din fonduri ale Uniunii Europene sau imprumuturi de la organismele financiare internationale;
   f) elaboreaza politica de restructurare, reorganizare si privatizare a operatorilor furnizori/prestatori infiintati de autoritatile administratiei publice locale, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale;
   g) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de alte autoritati ale administratiei publice centrale ce au implicatii si consecinte asupra activitatilor specifice serviciilor de utilitati publice;
   h) initiaza si propune masuri pentru perfectionarea cadrului legislativ si institutional necesar intaririi capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale cu privire la infiintarea, organizarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
   i) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale pe linia serviciilor de utilitati publice;
   j) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii si responsabilitati in domeniul serviciilor de utilitati publice sau in legatura cu acestea;
   k) solicita informatii ministerelor, altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si persoanelor fizice sau juridice, cu privire la activitatile specifice utilitatilor publice;
   l) furnizeaza informatii cu privire la activitatile specifice serviciilor de utilitati publice altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale.

 

    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   
SECŢIUNEA a 4-a
  Autoritati de reglementare

 

   Art. 13. – (1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. si A.R.R. au calitatea de autoritati de reglementare in sensul prezentei legi, coroborata cu prevederile legilor speciale corespunzatoare fiecarui serviciu de utilitati publice in parte.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 151. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competenta pentru urmatoarele servicii de utilitati publice:
   a) alimentarea cu apa;
   b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
   c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
   d) Abrogata prin punctul 152. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
   e) salubrizarea localitatilor;
   f) iluminatul public;
   g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
   g1) transport public local, conform competentelor acordate prin legea speciala.
    ___________
    Litera g1) a fost introdusa prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (3) A.N.R.S.C., potrivit competentelor acordate prin prezenta lege, elibereaza licente, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare si pentru piata acestor servicii si monitorizeaza modul de respectare si implementare a legislatiei aplicabile acestor servicii.
   (4) Activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice sunt supuse licentierii, reglementarii si controlului A.N.R.E.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de transport public local si, potrivit competentelor acordate de prezenta lege si de legea speciala, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acorda licente de transport si monitorizeaza si controleaza respectarea de catre operatori a legislatiei in vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a conditiilor impuse prin licentele de transport.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 14. – (1) A.N.R.S.C. este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, care functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    Pus in aplicare prin Regulament din 28/06/2007 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) A.N.R.S.C. isi desfasoara activitatea in temeiul urmatoarelor principii:
   a) protejarea intereselor utilizatorilor in raport cu operatorii care actioneaza in sfera serviciilor de utilitati publice;
   b) promovarea concurentei, eficacitatii si eficientei economice in sectorul serviciilor de utilitati publice care functioneaza in conditii de monopol;
   c) promovarea principiilor transparentei, accesibilitatii, tratamentului nediscriminatoriu si protectiei utilizatorilor;
   d) promovarea relatiilor contractuale echilibrate, orientate catre rezultat;
   e) asigurarea egalitatii de tratament si de sanse in relatia autoritatilor administratiei publice centrale si locale cu operatorii serviciilor de utilitati publice;
   f) conservarea resurselor, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
   (3) A.N.R.S.C. isi exercita prerogativele de autoritate publica in conditii de echidistanta si echilibru atat fata de utilizatori si operatori, cat si fata de autoritatile administratiei publice locale. A.N.R.S.C. isi exercita competentele si atributiile conferite prin prezenta lege fata de toti operatorii, indiferent de forma de proprietate si natura capitalului, de organizarea acestora, de tara de origine si de modalitatea in care este organizata si se desfasoara, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, gestiunea serviciilor de utilitati publice, precum si fata de agentii economici sau institutiile publice care desfasoara in conditii de monopol unele activitati specifice serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare.
   (4) In indeplinirea atributiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreaza cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu Ministerul Mediului si Padurilor, cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele, cu primariile si consiliile judetene, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice cu atributii in domeniul serviciilor de utilitati publice ori in legatura cu acestea, cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, cu asociatiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii de sector, cu asociatiile profesionale din domeniu si cu asociatiile patronale si sindicale reprezentative din domeniu.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   Art. 15. – (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, cele pentru eliberarea autorizatiilor, contributiile operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Modalitatea de stabilire si aprobare a nivelului tarifelor si al contributiilor mentionate la alin. (1) se prevede in regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (3) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
   (4) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
   Art. 16. – (1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti si revocati de primul-ministru la propunerea ministrului administratiei si internelor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Calitatii de presedinte si, respectiv, de vicepresedinte al A.N.R.S.C. le sunt aplicabile incompatibilitatile specifice functiilor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat. Aceste calitati sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert, precum si participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori.
   (3) Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui inceteaza in urmatoarele situatii:
   a) la expirarea duratei;
   b) prin demisie;
   c) prin deces;
   d) prin imposibilitatea exercitarii mandatului pentru o perioada mai lunga de 60 de zile consecutive;
   e) la aparitia unei incompatibilitati prevazute de lege;
   f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
   (4) Presedintele si vicepresedintele se revoca de catre autoritatea care i-a numit pentru neindeplinirea mandatului, pentru incalcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penala prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
   (5) In cazul in care presedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, vicepresedintele preia atributiile acestuia, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
   (6) Presedintele reprezinta A.N.R.S.C. in relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
   (7) In exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.

 

   (8) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la Curtea de Apel Bucuresti.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 201. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (9) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 17. – (1) Presedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale carui lucrari le coordoneaza.
   (2) Consiliul consultativ este format din 9 membri numiti prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. Componenta consiliului consultativ este urmatoarea:
   – un membru propus de Ministerul Administratiei si Internelor;
   – un membru propus de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;
   – un membru propus de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
   – un membru propus de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
   – un membru propus de Federatia Autoritatilor Locale din Romania;
   – un membru propus de organizatiile sindicale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice;
   – un membru propus de asociatiile patronale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice;
   – un membru propus de asociatiile cu reprezentativitate la nivel national ale utilizatorilor serviciilor de utilitati publice;
   – un membru propus de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.
   (3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de catre o persoana desemnata prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.
   (4) Consiliul consultativ armonizeaza interesele operatorilor din domeniul serviciilor de utilitati publice cu cele ale utilizatorilor si cu cele ale autoritatilor administratiei publice locale, evalueaza impactul reglementarilor A.N.R.S.C. si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
   (5) Consiliul consultativ se intruneste cel putin o data pe trimestru sau la cererea presedintelui A.N.R.S.C. pentru analizarea actelor normative ce urmeaza sa fie aprobate prin ordin al presedintelui sau pentru dezbaterea problemelor privind domeniul de activitate al institutiei.
   (6) Sarcinile si atributiile membrilor consiliului consultativ se stabilesc in Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
   Art. 18. – (1) In cadrul A.N.R.S.C. functioneaza directii, servicii sau compartimente. Structura organizatorica a A.N.R.S.C. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
   (2) In structura A.N.R.S.C. se organizeaza si functioneaza agentii teritoriale fara personalitate juridica, conform zonelor de dezvoltare regionala.
   (3) Sediile, sarcinile, atributiile si competentele, precum si modul de coordonare a agentiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
   (4) Repartizarea numarului de posturi pentru aparatul central si agentiile teritoriale se face prin regulamentul de organizare si functionare.
   (5) Prefectii, impreuna cu consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii agentiilor sale teritoriale.
   Art. 19. – (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe baza de contract individual de munca. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare si functionare, prin fisa postului.
   (3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
   (4) Angajarea, promovarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale contractului colectiv de munca si se aproba prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
   Art. 20. – (1) A.N.R.S.C. are urmatoarele competente si atributii privind serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare;
   a) elaboreaza si stabileste reglementari sectoriale de nivel secundar si tertiar cu caracter obligatoriu;
   b) acorda, modifica, suspenda sau retrage licentele ori autorizatiile, dupa caz;
   c) solicita autoritatilor administratiei publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, dupa caz;
   d) elaboreaza metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor;
   e) elibereaza, potrivit competentelor acordate prin legi speciale specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, atunci cand/daca acest aviz este prevazut prin legile speciale;
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   f) avizeaza proiectele de acte normative elaborate si promovate de alte autoritati ale administratiei publice centrale, cu impact asupra domeniului sau de activitate;
   g) organizeaza sistemul informational de culegere, prelucrare si sinteza a datelor cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnico-edilitara aferenta acestora, precum si la activitatea operatorilor;
   h) intocmeste si gestioneaza baza de date necesara desfasurarii activitatii proprii si pentru furnizarea de informatii Guvernului, ministerelor sau altor autoritati centrale si locale interesate;
   i) organizeaza sistemul de monitorizare, evaluare si control in teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi si a legislatiei sectoriale specifice fiecarui serviciu;
   i1) supravegheaza si monitorizeaza desfasurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;
    ___________
    Litera i1) a fost introdusa prin punctul 231. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   j) monitorizeaza aplicarea si respectarea de catre operatori si autoritatile administratiei publice locale a legislatiei primare din domeniu, a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
   k) monitorizeaza respectarea si indeplinirea de catre operatori a obligatiilor si masurilor stabilite in conditiile de emitere sau de mentinere a licentei ori autorizatiei;
   l) elaboreaza regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru si contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare si le aproba prin ordin al presedintelui;
   m) elaboreaza si adopta criterii si indicatori de performanta care sa permita monitorizarea, compararea si evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;
   n) sesizeaza ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
   o) propune autoritatilor administratiei publice locale, ministerului de resort si Consiliului Concurentei masuri pentru restrangerea ariilor in care se manifesta conditii de monopol, precum si pentru prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata, in vederea limitarii efectelor caracterului de monopol al serviciilor;
   p) initiaza si organizeaza programe de instruire si pregatire profesionala in domeniile de activitate reglementate;
   q) prezinta anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare si la activitatea proprie. Raportul se da publicitatii;
   r) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari in domeniul sau de activitate;
   s) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
   (2) Raportul anual al A.N.R.S.C., impreuna cu baza de date gestionata de A.N.R.S.C., constituie elemente de fundamentare si actualizare a Strategiei nationale privind serviciile comunitare de utilitati publice, precum si a strategiilor proprii adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
   (3) Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. si autoritatile administratiei publice locale sunt raporturi de cooperare si indrumare metodologica, iar raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. si operatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare si control privind respectarea conditiilor de acordare a licentelor si autorizatiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor.
   (4) In vederea exercitarii atributiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la informatiile cuprinse in documentele operatorilor legate de domeniul sau de activitate, inclusiv la cele din evidentele contabile ale acestora. A.N.R.S.C. are dreptul sa faca publice orice date sau informatii care sunt de interes public.
   Art. 21. – (1) Abrogat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.
   (2) A.N.R.S.C. este abilitata sa adopte in termen de un an de la publicarea prezentei legi, prin ordin al presedintelui acesteia, urmatoarele reglementari:
   a) normele metodologice privind stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor aplicabile serviciilor de utilitati publice;
   b) regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul sau de activitate, in conformitate cu prevederile legale;
   c) regulamentul pentru autorizarea agentilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor;
   d) normele privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 241. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   e) normele metodologice de facturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului total inregistrat la nivelul bransamentului condominiului.
   (3) A.N.R.S.C. elaboreaza Regulamentul privind acordarea licentelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, in conformitate cu prevederile legilor speciale, si il supune spre aprobare Guvernului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 241. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (4) Acordarea licentelor se face de catre comisiile de acordare a licentelor stabilite potrivit Regulamentului privind acordarea licentelor, prevazut la alin. (3).
   (5) Din comisiile de acordare a licentelor fac parte, cu rol consultativ, si specialisti desemnati de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.
   Art. 22. Abrogat prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.
   
CAPITOLUL III
  Organizarea si functionarea serviciilor de utilitati publice

 

   
SECŢIUNEA 1
  Gestiunea serviciilor de utilitati publice

 

   Art. 23. – (1) Gestiunea serviciilor de utilitati publice reprezinta modalitatea de organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilitati publice in scopul furnizarii/prestarii acestora in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale.
   (2) Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:
   a) gestiune directa;
   b) gestiune delegata.
   (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (4) Desfasurarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supun avizarii autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 alin. (5), si se aproba de adunarea generala a asociatiei.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (5) Se interzic orice intelegeri sau acorduri de asociere si orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptata, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilitati publice, la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata serviciilor de utilitati publice.
   Art. 24. – (1) Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori ori operatorii regionali, dupa caz, sunt reglementate prin:
   a) hotarari privind darea in administrare, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale – in cazul gestiunii directe;
   b) hotarari privind atribuirea si incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, dupa caz, de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativteritoriale ori de adunarile generale ale asociatiilor, dupa caz, in cazul gestiunii delegate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilitati publice si utilizatorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desfasurate in baza contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice, elaborat de autoritatea de reglementare competenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora.
   Art. 25. – (1) Sistemele de utilitati publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:
   a) date in administrare si exploatare operatorilor, in baza hotararii de dare in administrare – in cazul gestiunii directe;
   b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali in conditiile legii, in baza hotararii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii serviciului – in cazul gestiunii delegate.
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) In cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii, prin una dintre modalitatile prevazute la art. 30, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    ___________
    Art. 25. a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 26. – (1) Bunurile proprietate publica din componenta sistemelor de utilitati publice sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori tara de origine a operatorilor.
   (2) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societatilor comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau ca participare la constituirea unor societati comerciale cu capital mixt si nu pot constitui garantii pentru creditele bancare contractate de autoritatile administratiei publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
   (3) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice pot fi date in administrare sau pot fi concesionate operatorilor in conformitate cu prevederile legale.
   (4) Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice pot fi date in administrare, concesionate sau trecute in proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
   (5) In cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori in conformitate cu programele de investitii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale si sunt integrate domeniului public al acestora.
   Art. 27. – (1) Actiunile societatilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, intrate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S., in urma procesului de privatizare, vor fi transferate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acelasi termen, bunurile apartinand domeniului public a caror valoare a fost inclusa in aceste actiuni vor fi reintegrate in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.
   (2) Actiunile societatilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, intrate in portofoliul A.V.A.S. prin preluarea si compensarea creantelor in actiuni, precum si creantele detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – A.N.A.F. nu pot fi instrainate/valorificate decat cu acordul autoritatilor administratiei publice locale in coordonarea carora se afla societatile comerciale si care au drept de preemptiune la cumpararea actiunilor, respectiv a creantelor. Noul patronat rezultat este obligat sa mentina furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica timp de 5 ani de la preluarea acestora. Orice modificare privind furnizarea/prestarea serviciului respectiv se face numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale.
   Art. 28. – (1) Conducerea executiva a operatorilor furnizori/prestatori, infiintati de autoritatile administratiei publice locale sau la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari majoritari, este angajata pe baza unui contract individual de munca, la care se anexeaza un contract de performanta; celelalte categorii de personal sunt angajate pe baza unui contract de munca individual, cu respectarea contractului colectiv de munca si a Codului muncii. Persoanele cu functii de conducere, precum si personalul cu functii de executie au calitatea de personal contractual.
   (2) Contractul de performanta are ca obiect stabilirea si indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Gestiunea directa

 

   Art. 29. – (1) Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de dare in administrare adoptate de autoritatile deliberative ale acestora; acesti operatori pot fi:
   a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   b) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, fara personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   c) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), serviciile de utilitati publice pot fi furnizate/prestate si de regii autonome de interes local sau judetean numai daca acestea mai au in derulare proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene ori din imprumuturi rambursabile, pana la finalizarea acestora.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (3) Operatorii organizati ca servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, au patrimoniu propriu, functioneaza pe baza de gestiune economica si se bucura de autonomie financiara si functionala; acesti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de inregistrare fiscala si ai conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare si intocmesc, in conditiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (4) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea de gestiune directa furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotararii de dare in administrare a serviciului, si a sistemului de utilitati publice aferent serviciului, adoptata de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Prin hotararea de dare in administrare se clarifica drepturile si obligatiile partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferente acestuia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune directa se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (6) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor serviciilor publice de interes local sau judetean cu personalitate juridica, care gestioneaza servicii de utilitati publice, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Disponibilitatile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din imprumuturi destinate cofinantarii acestora se administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (7) Operatorii care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice in regim de gestiune directa au obligatia calcularii, inregistrarii si recuperarii amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin pret.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Gestiunea delegata

 

   Art. 30. – (1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice implica concesionarea catre operatori a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.
   (3) Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (4) Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:
   a) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora;
   b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, al caror capital social este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic;
   c) societati comerciale cu capital social privat;
   d) societati comerciale cu capital social mixt.
   (5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Operatorii cu statut de societati comerciale al caror capital social este detinut in totalitate de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.
   (6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin care unitatile administrativteritoriale, individual sau in asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta integral un serviciu de utilitati publice ori, dupa caz, numai unele activitati specifice acestuia, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatii furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat de asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:
   a) contract de concesiune;
   b) contract de parteneriat public-privat.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice sunt:
   a) licitatia publica deschisa – procedura la care orice operator licentiat interesat are dreptul de a depune oferta;
   b) negocierea directa – procedura prin care unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi operatori licentiati interesati.
    ___________
    Alineatul (8) a fost derogat prin alineatul (1) din Lege nr. 241/2006 incepand cu 29.11.2012.

 

   (9) Delegatarul are obligatia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa. Procedura de licitatie se poate finaliza numai daca in urma publicarii anuntului de participare la licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. In cazul in care, in urma publicarii anuntului, nu au fost depuse cel putin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite de cel putin 3 ofertanti, delegatarul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, in termen de maximum 60 de zile de la data anularii procedurii.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (10) Procedura de negociere directa se aplica numai daca, dupa repetarea procedurii de licitatie conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibila desemnarea unui castigator. La procedura de negociere directa au dreptul sa participe numai ofertantii care au depus oferte la procedurile de licitatie organizate si derulate conform prevederilor alin. (9).
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmeaza regimul juridic prevazut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se stabileste in baza procedurii-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, elaborata de A.N.R.S.C. si aprobata prin hotarare a Guvernului. In cazul serviciului de transport public local prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face in baza normelorcadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.
    ___________
    Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (13) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
   a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
   b) regulamentul serviciului;
   c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
   d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).
   (14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
   a) denumirea partilor contractante;
   b) obiectul contractului;
   c) durata contractului;
   d) drepturile si obligatiile partilor contractante;
   e) programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric;
   f) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora;
   g) indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii;
   h) tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
   i) modul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
   j) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz;
   k) raspunderea contractuala;
   l) forta majora;
   m) conditiile de redefinire a clauzelor contractuale;
   n) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;
   o) mentinerea echilibrului contractual;
   p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
   q) administrarea patrimoniului public si privat preluat;
   r) structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia;
   s) alte clauze convenite de parti, dupa caz.
   (15) Cesiunea sau novatia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul divizarii, fuzionarii ori infiintarii unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale si cu aprobarea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    ___________
    Alineatul (15) a fost introdus prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    ___________
    Art. 30. a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 31. – (1) Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se fac in baza unei documentatii de atribuire intocmite de delegatar in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice. Documentatia de atribuire se elaboreaza in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Alegerea procedurii si aprobarea documentatiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin hotarari ale adunarii generale a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.
   (3) Existenta garantiilor profesionale si financiare ale operatorilor, precum si indicatorii de performanta si nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului in conditii de calitate si cantitate corespunzatoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
   (4) Operatorii nou-infiintati pot fi admisi intr-o procedura de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii in aceleasi conditii ca si societatile existente.
   (5) Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si include in mod obligatoriu urmatoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului delegat se elaboreaza si se aproba de autoritatile administratiei publice locale pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru corespunzatoare serviciului delegat. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, documentatia de atribuire se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supune avizarii autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 alin. (5), si se aproba de adunarea generala a asociatiei, in calitatea acesteia de organ deliberativ, in baza mandatului primit.
    ___________
    Art. 31. a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 311. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct:
   a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
   b) operatorilor cu statut de societati comerciale si cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale infiintati prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si in exploatare bunuri, activitati ori servicii de utilitati publice.
    ___________
    Litera b) a fost introdusa prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
   a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
   b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
   c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
   (3) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice atribuite in baza prevederilor alin. (1) si (2), delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).
   (4) In situatia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, respectiv unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de delegatar, vor evalua, in baza conditiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta. In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat.
    ___________
    Art. 311. a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 32. – (1) In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale pastreaza, in conformitate cu competentele ce le revin, potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati publice, precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul in care se realizeaza serviciile de utilitati publice, respectiv:
   a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv in relatia cu utilizatorii;
   b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
   c) indicatorii de performanta ai serviciilor furnizate/prestate;
   d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice;
   e) modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice.
   (2) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungita, in aceleasi conditii contractuale, ori de cate ori autoritatea administratiei publice locale solicita operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investitii ce nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si taxelor. Prelungirea se poate face cu conditia ca durata maxima a contractului sa nu depaseasca 49 de ani.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (4) Prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin. (3), de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional incheiat intre operatori si unitatile administrativteritoriale, respectiv intre operatorii regionali si asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   
CAPITOLUL IV
  Operatori si utilizatori

 

   
SECŢIUNEA 1
  Operatorii serviciilor de utilitati publice

 

   Art. 33. – (1) Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilitati publice care isi desfasoara activitatea pe baza licentei eliberate in conditiile art. 38 de autoritatile de reglementare competente.
   (2) Operatorii de servicii de utilitati publice au, in temeiul prezentei legi, aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana.
   (3) In functie de modalitatea de gestiune a serviciului adoptata, operatorii isi pot desfasura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice numai dupa emiterea hotararii de dare in administrare – in cazul gestiunii directe, respectiv a hotararii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii – in cazul gestiunii delegate.
   (4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilitati publice existenti la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pot continua activitatea potrivit prevederilor:
   a) hotararilor de dare in administrare adoptate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, daca isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii directe;
   b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la expirarea acestora, daca isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si constituie motiv de revocare a hotararii de dare in administrare, respectiv a hotararii de atribuire, precum si de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (6) Operatorii prevazuti la art. 29 alin. (2) lit. c) au obligatia aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare atunci cand atribuie contracte de achizitii publice, contracte de concesiune de lucrari publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice au obligatia de a se supune controlului si de a se conforma masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control, precum si de a pune la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale, ai asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice sau, dupa caz, ai autoritatilor de reglementare competente toate datele si informatiile solicitate.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 34. – (1) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizati, in conditiile legii, cu conditia sa nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa sau sa nu gestioneze programe de investitii publice de interes local ori intercomunitar destinate infiintarii, modernizarii sau dezvoltarii sistemelor de utilitati publice, finantate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.
   (2) Hotararea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali si alegerea metodei de privatizare apartin autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, care au si calitatea de actionari/asociati ai operatorului regional.
   (3) Privatizarea se organizeaza si se deruleaza in conformitate cu procedurile legale in vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda si la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza caruia noul operator va furniza/presta serviciul.
   (4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurentiale prevazute de legislatia privind privatizarea.
   (5) In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, operatorii regionali pot fi privatizati numai cu acordul tuturor membrilor asociatiei care au si calitatea de actionar/asociat al operatorului regional.
   (6) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizati, nu pot atribui managementul unor entitati private si nu se pot asocia pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.
    ___________
    Art. 34. – a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   Art. 35. – (1) Societatile comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, detinatoare de licente corespunzatoare, pot participa, in conditiile legii, in calitate de operatori, la procedurile concurentiale organizate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor.
   (2) In cazul furnizarii/prestarii mai multor tipuri de servicii in aceeasi localitate sau a aceluiasi serviciu in mai multe localitati, operatorul va tine o evidenta separata a activitatilor desfasurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare in parte, dupa caz, astfel incat activitatile sale din diferite sectoare si localitati sa fie usor de evaluat, monitorizat si controlat.
   Art. 36. – (1) Raporturile juridice dintre operatorii si utilizatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi juridice de natura contractuala si sunt supuse normelor de drept privat.
   (2) Operatorii serviciilor de utilitati publice au fata de utilizatori urmatoarele obligatii principale:
   a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 36. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   b) sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii aparute in functionarea sistemelor de utilitati publice si sa limiteze durata interventiilor;
   c) sa asigure montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare;
   d) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;
   e) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a furnizarii/prestarii serviciilor si sa acorde bonificatii utilizatorilor in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de furnizare/prestare;
   f) sa plateasca chirii pentru folosirea temporara a terenurilor si sa aduca terenurile si obiectivele afectate de lucrarile de interventie sau de investitii in starea anterioara inceperii acestor lucrari;
   g) sa serveasca utilizatorii din aria de acoperire, in conditiile programelor de reabilitare, extindere si modernizare aprobate;
   h) sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea autoritatii administratiei publice locale de dare in administrare;
   i) sa furnizeze cu regularitate autoritatilor administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de reglementare competente, informatii privind modul de realizare a indicatorilor de performanta, sa aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora furnizeaza/presteaza serviciul de utilitati publice, in conditiile legii;
    ___________
    Litera i) a fost modificata prin punctul 36. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   j) sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor in conformitate cu legislatia in vigoare.
   (3) Operatorii serviciilor de utilitati publice sunt in drept sa suspende sau sa limiteze furnizarea/prestarea serviciilor catre utilizatori, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile, in urmatoarele cazuri:
   a) depasirea termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prevederilor art. 42 alin. (11);
   b) neachitarea notelor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;
   c) utilizarea neautorizata, fara aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
   d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile la instalatiile administrate de furnizor, cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
   e) bransarea ori racordarea fara acordul operatorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarea, fara acordul operatorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare.
   (4) In cazuri de forta majora, astfel cum acestea sunt definite in contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitati publice, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile.
   Art. 37. – (1) Interventiile pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, intretinere si reparatii la constructiile sau instalatiile aferente sistemelor de utilitati publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, care impun intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor se aduc la cunostinta utilizatorilor cu cel putin 10 zile inainte de data programata.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii, operatorii de servicii de utilitati publice sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, fara plata vreunei penalizari si fara preaviz, dar nu mai mult de 24 de ore.
   (3) In cazul interventiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depasesc 24 de ore, acestea se efectueaza in maximum 72 de ore si se aduc la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, a utilizatorilor, a detinatorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada interventiilor respective, operatorii sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizarilor prevazute in contracte.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (4) Ocuparea temporara a unor terenuri pentru lucrari de interventie, infiintare, extindere, retehnologizare, reparatii si revizii planificate la sistemele de utilitati publice, care se executa intr-o perioada mai mare de 72 de ore, se va face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri si cu plata despagubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. Daca cu ocazia executarii lucrarilor se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de utilitati publice, operatorii au obligatia sa plateasca despagubiri acestora, in conditiile legii.
   (5) Operatorii serviciilor de utilitati publice nu raspund fata de utilizatori pentru intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor sau pentru calitatea acestora, in cazuri de forta majora.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Acordarea licentelor

 

   Art. 38. – (1) Acordarea licentelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice intra in sfera de competenta a autoritatilor de reglementare competente, dupa cum urmeaza:
   a) A.N.R.S.C. – pentru serviciile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) si g);
   b) A.N.R.E. – pentru activitatea prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. d);
   c) A.R.R. – pentru serviciul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h).
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 371. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Acordarea licentelor de traseu, in cazul serviciului de transport public local, se face de catre comisiile constituite in acest scop, la nivelul autoritatilor administratiei publice.
   (3) Detinerea licentei este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptata la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, precum si de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana ale operatorilor.
   (4) Licenta poate fi suspendata sau retrasa astfel:
   a) de catre autoritatea de reglementare romana emitenta, in cazul licentelor acordate operatorilor romani;
   b) de catre autoritatea de reglementare romana competenta, in cazul suspendarii licentelor operatorilor straini licentiati in tara de origine.
   (5) Operatorii din tarile Uniunii Europene care detin licente in tara de origine, recunoscute de autoritatile de reglementare romane corespondente, au aceleasi drepturi si obligatii ca operatorii romani, pe toata durata de valabilitate a licentelor.
   (6) Licenta emisa de autoritatile de reglementare competente este valabila maximum 5 ani de la data emiterii si indreptateste operatorul, pe perioada sa de valabilitate, la un numar nelimitat de participari la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate si derulate in conditiile prezentei legi.
   (7) Regulamentele privind acordarea licentelor pentru operatorii de utilitati publice se elaboreaza de autoritatea de reglementare in a carei sfera de competenta se afla aceste servicii si se aproba prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. 39. – (1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente si a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotararii de dare in administrare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (2) Calitatea de operator este recunoscuta numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente. Fac exceptie furnizorii/prestatorii aflati in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care sunt asimilati operatorilor si care au obligatia obtinerii licentei in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice organizate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (4) Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze/presteze serviciul respectiv in conditiile contractului.
   Art. 40. – (1) La acordarea licentelor in domeniul serviciilor de utilitati publice se va urmari, cu precadere, indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
   a) cunoasterea si insusirea actelor normative care reglementeaza domeniul serviciilor de utilitati publice;
   b) capabilitatea manageriala si organizatorica;
   c) capabilitatea economico-financiara;
   d) dotarea si capacitatea tehnica.
   (2) Abrogat prin punctul 39. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.
   
SECŢIUNEA a 3-a
  Utilizatorii serviciilor de utilitati publice

 

   Art. 41. – (1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti, ai serviciilor de utilitati publice:
   a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari;
   b) agentii economici;
   c) institutiile publice.
   (2) Utilizatorii au, in principal, urmatoarele drepturi:
   a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciile de utilitati publice, in conditiile contractului de furnizare/prestare;
   b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de furnizare/prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;
   c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale competente sau, dupa caz, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice orice deficiente constatate in sfera serviciilor de utilitati publice si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciilor;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 40. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   d) sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;
   e) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;
   f) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciile de utilitati publice care il vizeaza;
   g) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciilor de utilitati publice;
   h) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice ori instantelor judecatoresti, dupa caz, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect.
    ___________
    Litera h) a fost modificata prin punctul 40. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (3) Pentru plata serviciilor de utilitati publice, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiaza, in conditiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz.
   (4) Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, in calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilitati publice, in principal, urmatoarele obligatii:
   a) sa respecte normele de exploatare si functionare a sistemelor de utilitati publice;
   b) sa accepte limitarea cantitativa sau intreruperea temporara a furnizarii/prestarii serviciilor pentru executia unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
   c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate;
   d) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare, al utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si al utilajelor operatorilor, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciilor de utilitati publice in spatiile ori pe suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;
   e) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare.
   (41) Prevederile alin. (2) si (4) au caracter minimal si se dezvolta in regulamentele-cadru si in contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, in baza prevederilor legilor speciale ale fiecarui serviciu de utilitati publice.
    ___________
    Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   
SECŢIUNEA a 4-a
  Furnizarea/prestarea, contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice

 

   Art. 42. – (1) Furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitati publice se realizeaza in una dintre urmatoarele modalitati:
   a) in baza unui contract de furnizare sau de prestari de servicii incheiat intre operator si utilizatorul direct;
   b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, dupa caz;
   c) prin achitarea unei taxe speciale, in situatia in care incheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului intre operator si utilizatorul indirect nu este posibila din punct de vedere tehnic si comercial sau in situatia in care, in hotararea de delegare a gestiunii, este prevazuta aceasta modalitate, precum si cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat.
   (2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre operator si utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, utilizarea, facturarea si plata unui serviciu de utilitati publice.
   (3) In cazul serviciilor furnizate/prestate in regim continuu prin intermediul retelelor de conducte – alimentarea cu apa rece, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea si evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu apa calda pentru consum, alimentarea cu agent termic pentru incalzire -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se incheie intre operator si utilizator pe termen nedeterminat.
   (4) Contravaloarea serviciilor de utilitati publice se stabileste in conformitate cu metodologia de calcul, aprobata de autoritatea de reglementare competenta, pe baza preturilor/tarifelor si a consumurilor/cantitatilor de utilitati publice furnizate/prestate, si se plateste pe baza facturii emise de operator.
   (5) Determinarea consumurilor/cantitatilor de utilitati publice in vederea facturarii se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-inregistrare a consumurilor/cantitatilor de utilitati furnizate/prestate; sistemele de masurare-inregistrare se monteaza pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor, indiferent de serviciu, operator sau de utilizator.
   (6) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale se realizeaza, in functie de sistemul de distributie adoptat, fie:
   a) prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei orizontale;
   b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei verticale.
   (7) La proiectarea si realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinatie, racordate la retelele publice de distributie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de masurare-inregistrare a consumurilor atat pentru intregul imobil, cat si pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie din imobil, in vederea asigurarii conditiilor pentru individualizarea consumurilor si incheierea unor contracte-abonament individuale.
   (8) In cazul serviciilor pentru care nu exista sisteme de masurare-inregistrare ori metoda masurarii directe nu se poate aplica, determinarea consumurilor/cantitatilor serviciilor furnizate/prestate se face in regim pausal sau prin metode indirecte, bazate pe masuratori si calcule avand la baza prescriptiile tehnice in vigoare.
   (9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data primirii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data primirii facturii.
    ___________
    Alineatul (9) a fost derogat prin litera a) din Lege nr. 325/2006 incepand cu 21.03.2007.

 

   (10) Neachitarea facturii de catre utilizator in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
   a) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
   b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
   c) valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie in venit al operatorului.
   (11) Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate intrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta.
   (12) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului se face in termen de maximum 3 zile de la data efectuarii platii; cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului, se suporta de utilizator.

 

   
CAPITOLUL V
  Finantarea serviciilor de utilitati publice

 

   Art. 43. – (1) Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si pentru intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente se realizeaza pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.
   (2) Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii de la bugetele locale, cu respectarea urmatoarelor principii:
   a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
   b) asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;
   c) asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor de utilitati publice in raport cu alte servicii publice de interes general;
   d) recuperarea in totalitate de catre operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor.
   (3) Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamenteaza, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de delegare a gestiunii, si includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum si o cota de profit.
   (4) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritatile de reglementare competente.
   (5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta. Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, vor tine seama, dupa caz, de avizele de specialitate ale autoritatilor de reglementare competente.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (6) In cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si/sau tarifelor intervenite intre autoritatile administratiei publice locale si operatori sau intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori, dupa caz, se solutioneaza de instantele de judecata competente potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (7) Preturile, tarifele si taxele speciale stabilite si practicate cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele incasate necuvenit si constatate ca atare de catre autoritatile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, dupa caz.
   (8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori/operatorii regionali.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (9) Operatorii au dreptul de a propune autoritatii administratiei publice locale tarife compuse, care cuprind o componenta fixa, proportionala cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in stare de functionare si pentru exploatarea in conditii de siguranta si eficienta a sistemelor de utilitati publice, si una variabila, in functie de consumul efectiv inregistrat de dispozitivele de masurare-inregistrare montate pe bransamentele utilizatorilor, in punctele de delimitare a instalatiilor. Tarifele compuse se fundamenteaza luandu-se in considerare ponderea costurilor fixe si a celor variabile in cheltuielile anuale si se stabilesc in conformitate cu metodologia elaborata de autoritatea de reglementare competenta.
   Art. 44. – (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor de utilitati publice se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, in temeiul urmatoarelor principii:
   a) promovarea rentabilitatii si eficientei economice;
   b) pastrarea veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale si utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
   c) intarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciilor;
   d) intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi interne sau externe necesare pentru finantarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, in conditiile legii;
   e) respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
   f) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.
   (2) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, se asigura din urmatoarele surse:
   a) fonduri proprii ale operatorilor si/sau fonduri de la bugetul local, in conformitate cu obligatiile asumate prin actele juridice pe baza carora este organizata si se desfasoara gestiunea serviciilor;
   b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitatile administrativ-teritoriale, de statul roman sau de alte entitati specializate in acordarea de garantii bancare;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 43. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   c) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
   d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, potrivit legii;
   e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe de investitii realizate cu finantare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
   f) participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „construieste-opereaza-transfera” si variante ale acestuia, in conditiile legii;
   g) fonduri puse la dispozitie de utilizatori;
   h) alte surse, constituite potrivit legii.
   (21) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene ori de imprumuturi de la organisme financiare internationale pentru realizarea unor programe de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/ori dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice au obligatia constituirii, alimentarii si utilizarii unui fond de rezerva. Acest fond este destinat intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii sistemelor de utilitati publice sau a unor parti din componenta acestora, precum si asigurarii fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinantarii acestor proiecte de investitii. Fondul de rezerva, denumit in continuare Fondul IID, se constituie si se utilizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 44. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (3) Bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatilor administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din fonduri publice, sau revin in proprietatea publica a acestora, ca bunuri de retur, daca au fost realizate cu finantare privata in cadrul unor programe de investitii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.
   (4) Obiectivele de investitii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, se nominalizeaza in listele anuale de investitii anexate la bugetele locale, respectiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, dupa caz, si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale adunarilor generale ale asociatiilor respective.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 45. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (5) Obiectivele de investitii mentionate la alin. (4) se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii.
   (6) Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, se face cu diligenta unui bun proprietar.

 

   
CAPITOLUL VI
  Raspunderi si sanctiuni

 

   Art. 45. – Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
   Art. 46. – Fapta savarsita cu intentie contra unei colectivitati locale prin otravirea in masa, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apa, deteriorarea grava sau distrugerea totala ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice este considerata act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.
   Art. 47. – (1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
   a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
   a1) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament;
    ___________
    Litera a1) a fost introdusa prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   b) racordarea la sistemele de utilitati publice fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de bransare/racordare eliberat de operator;
   c) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
   d) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
   (2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
   a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
   b) intarzierea nejustificata a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatile nationale de reglementare competente;
   c) sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea la zi a debitelor restante.
   (3) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
   a) incalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si/sau comerciale, inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de utilitati publice stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor;
   b) refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele si/sau informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si/sau informatii necesare desfasurarii activitatii acestora;
   c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice in afara parametrilor tehnici si/sau calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliti prin normele tehnice si/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta;
   d) nerespectarea de catre operatori a termenelor-limita stabilite pentru incheierea actiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor;
   e) nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice a dispozitiilor prezentei legi si a celorlalte reglementari specifice serviciilor de utilitati publice ori neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare competente.
   (4) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
   a) refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
   b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control;
   c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate a expirat;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   c1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara hotarare de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, sau fara contract de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate;
    ___________
    Litera c1) a fost introdusa prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   d) practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari decat cele aprobate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza metodologiilor stabilite de autoritatile de reglementare competente;
   e) delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor prezentei legi, a legislatiei specifice fiecarui serviciu sau a procedurii de delegare;
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   f) aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilitati publice fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii;
   g) nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a mediului de viata al populatiei si a mediului.
   h) nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilitati publice in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 23, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5), art. 29 alin. (2) si art. 30 alin. (4).
    ___________
    Litera h) a fost introdusa prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (5) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1)-(4), care constituie contraventii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.
   (6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) si c) si ale alin. (4) lit. a), b) si c) se aplica corespunzator si operatorilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.
    ___________
    Art. 47. a fost modificat prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   Art. 48. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea sanctiunilor se fac, conform competentelor stabilite in prezenta lege, de reprezentanti imputerniciti ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor si infrastructurii, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Garzii Nationale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Padurilor, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarilor sau, dupa caz, ai presedintilor asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitatile administrativ-teritoriale membre.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 47. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii imputerniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
   (3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.
   (4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 47 si la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.

 

   
CAPITOLUL VII
  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 49. – (1) Furnizorii/Prestatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu detin licenta, dar care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice fie in gestiune directa, fie in gestiune delegata, au obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea acesteia, in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, daca prin legea speciala nu se prevede altfel. In caz contrar, acestia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele isi inceteaza valabilitatea.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 48. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (11) Pentru obtinerea licentei, furnizorii/prestatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa faca dovada ca detin toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare derularii serviciului, prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile specifice acestuia.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 49. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (12) In cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, obtinerea licentei este conditie suspensiva pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea licentei in termen de 3 luni de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii. In caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 49. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (2) Licentele eliberate de autoritatile de reglementare competente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
   Art. 50. – (1) Regulamentul de organizare si functionare a A.N.R.S.C., prevazut la art. 14 alin. (1), se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) Regulamentele-cadru si caietele de sarcini-cadru specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, prevazute la art. 23 alin. (4), precum si contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevazute la art. 24 alin. (2), se elaboreaza de autoritatile nationale de reglementare competente, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului acestora, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 50. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (3) Consiliile locale vor introduce in continutul regulamentelor, caietelor de sarcini si contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, functionarea, gestionarea si finantarea serviciilor de utilitati publice, respectiv administrarea, exploatarea si finantarea obiectivelor de investitii din infrastructura tehnico-edilitara a localitatilor, in functie de particularitatile acestora si de interesele actuale si de perspectiva ale comunitatilor respective.
   (4) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciilor de utilitati publice, in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 23.
   Art. 51. – (1) Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii serviciilor de utilitati publice va fi aplicat de toti operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de forma de proprietate, modul de organizare ori tara de origine a operatorului.
   (2) Dreptul la greva in sfera serviciilor de utilitati publice vitale – alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termica, iluminatul public si transportul public – este supus restrictiilor aplicabile ramurilor de activitate in care nu se poate declara greva cu intreruperea totala a activitatii. In timpul conflictelor de munca deschise si pe perioada solutionarii acestora se asigura respectarea principiului continuitatii serviciului si al serviciului minim si se iau masuri pentru asigurarea exploatarii si functionarii in siguranta a sistemelor si pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sanatatii populatiei.
   (3) Solutionarea litigiilor contractuale dintre operator si utilizator, inclusiv a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizeaza de instantele competente potrivit legii si se judeca in procedura de urgenta. Cererea se introduce la instantele de judecata in a caror competenta teritoriala se afla domiciliul/sediul utilizatorului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 51. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (31) Solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul operatorului.
    ___________
    Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 52. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 26.02.2008.

 

   (32) Litigiile dintre unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si asociatie se solutioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul asociatiei.
    ___________
    Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 53. din Ordonanta de urgenta nr. 13/2008 incepand cu 29.11.2012.

 

   (4) Solutionarea litigiilor civile si de munca izvorate din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instantele de judecata competente, in conditiile legii.
   Art. 52. – Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta lege vor fi notificate, potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.
   Art. 53. – Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare a imobilelor sau a societatilor comerciale fara dovada achitarii la zi a datoriilor pentru serviciile de utilitati publice de care sunt grevate acestea, eliberata de furnizorii/prestatorii acestor servicii. In cazul in care bunul ce urmeaza a fi instrainat este un apartament situat intr-un bloc proprietate condominiala, este necesara si dovada achitarii la zi a datoriilor, eliberata de asociatia de proprietari.
   Art. 54. – Prezenta lege intra in vigoare la un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 42 alin. (7).
   Art. 55. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala – A.N.R.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,           PRESEDINTELE SENATULUI
     DAN RADU RUSANU                  NICOLAE VACAROIU
    Bucuresti, 8 martie 2006.
    Nr. 51.

Fă o sesizare

Vom incerca sa iti raspundem in cel mai scurt timp posibil.

  Reţea apăReţea canalizare

  Contact

  Sari la conținut